Przystąpienie Republiki Czeskosłowackiej do konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.39.309

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 kwietnia 1937 r.
w sprawie przystąpienia Republiki Czeskosłowackiej do konwencji berneńskiej z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej ostatnio w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wykonaniu postanowień art. 25 konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 84, poz. 515), zostało zgłoszone Rządowi Związkowemu Szwajcarskiemu w imieniu Rządu Czeskosłowackiego przystąpienie Republiki Czeskosłowackiej do tej konwencji, przy czym konwencja powyższa weszła w życie w stosunku do tego kraju w dniu 30 listopada 1936 r.