Przystąpienie przez Rzeczpospolitą Polską do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.96.1109

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 1999 r.

OŚWIADCZENIE
RZĄDOWE
z dnia 24 września 1999 r.
w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 8.4 Porozumienia o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r., został złożony dnia 18 stycznia 1996 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako depozytariuszowi, dokument przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do wymienionego powyżej porozumienia.
Zgodnie z artykułem 8.5 porozumienia weszło ono w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 18 lutego 1996 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, co następuje:

1.
W myśl artykułu 8.5 porozumienia weszło ono w życie dnia 29 marca 1994 r.
2.
Następujące państwa stały się stronami porozumienia, podpisując je bez zastrzeżenia ratyfikacji bądź składając dokumenty ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia w podanych niżej datach:

Belgia 14 maja 1993 r.

Dania 29 grudnia 1993 r.

Niemcy 6 października 1993 r.

Niderlandy 29 grudnia 1992 r.1

Szwecja 31 marca 1992 r.

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 13 czerwca 1993 r.2

3.
Informacje o państwach, które w terminie późniejszym staną się stronami wymienionego powyżej porozumienia, można uzyskać w Departamencie Traktatowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
______

1 Dla Królestwa w Europie.

2 Dla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i obszaru administracyjnego Guernsey.