Przystąpienie Południowej Rodezji do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.11.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 1 lutego 1935 r.
w sprawie przystąpienia Południowej Rodezji do konwencji z dnia 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu postanowień ust. 2 art. 40 konwencji o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym w Warszawie dnia 12 października 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr. 8, poz. 49) zostało zgłoszone Rządowi Polskiemu dnia 3 stycznia 1935 r. przez Rząd Brytyjski przystąpienie Południowej Rodezji do powyższej konwencji.