Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.30.243

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 września 1969 r.
w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 20 Konwencji celnej w sprawie karnetu A.T.A. dla odprawy warunkowej towarów (Konwencja A.T.A.), sporządzonej w Brukseli dnia 6 grudnia 1961 r., złożony został Sekretarzowi Generalnemu Rady Współpracy Celnej w Brukseli dnia 19 lipca 1969 r. polski dokument przystąpienia do powyższej konwencji wraz z następującym oświadczeniem:
"Na podstawie ustępów 2 i 3 artykułu 3 oraz ustępu 1 artykułu 23 powyższej konwencji Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oświadcza, że od dnia wejścia w życie niniejszej konwencji dla Polski uznawać będzie: 1) karnety A.T.A. w odniesieniu do Konwencji międzynarodowej dla ułatwienia importu próbek handlowych i materiału reklamowego, podpisanej w Genewie dnia 7 listopada 1952 r.; 2) karnety A.T.A. odnośnie do towarów przewożonych tranzytem".

Wyżej wymieniona konwencja wejdzie w życie dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 20 października 1969 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się Stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 30 lipca 1963 r., podpisując konwencję bez zastrzeżeń ratyfikacji bądź składając swoje dokumenty ratyfikacyjne lub przystąpienia w niżej podanych datach:

Wybrzeże Kości Słoniowej dnia 14 czerwca 1962 r.,

Francja dnia 20 grudnia 1962 r.,

Czechosłowacja dnia 21 grudnia 1962 r.,

Jugosławia dnia 5 marca 1963 r.,

Szwajcaria dnia 30 kwietnia 1963 r.,

rozciągając jednocześnie postanowienia powyższej konwencji na terytorium Księstwa Liechtenstein na okres obowiązywania między Księstwem Liechtenstein a Szwajcarią układu o unii celnej.

Austria dnia 20 maja 1963 r.,

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii dnia 19 lipca 1963 r.,

z następującymi oświadczeniami:

Karnety A.T.A. nie będą uznawane w obrocie pocztowym.

Postanowienia powyższej konwencji mają zastosowanie do następujących terytoriów: wyspy Man, Jersey, Guernsey.

Kuba dnia 24 września 1963 r.,

Holandia dnia 17 stycznia 1964 r.,

rozciągając jednocześnie postanowienia powyższej konwencji na Antyle Holenderskie.

Szwecja dnia 19 marca 1964 r.,

Hiszpania dnia 6 kwietnia 1964 r.,

Włochy dnia 19 czerwca 1964 r.,

Bułgaria dnia 31 lipca 1964 r.,

Finlandia dnia 1 sierpnia 1964 r.,

Norwegia dnia 29 października 1964 r.,

Dania dnia 14 kwietnia 1965 r.,

z oświadczeniem, iż postanowienia konwencji nie mają zastosowania do Grenlandii i Wysp Owczych.

Irlandia dnia 15 kwietnia 1965 r.,

z oświadczeniem, iż karnety A.T.A. nie będą uznawane w obrocie pocztowym.

Niemiecka Republika Federalna dnia 15 października 1965 r.,

Węgry dnia 22 listopada 1965 r.,

Belgia dnia 22 lutego 1966 r.,

Portugalia dnia 20 kwietnia 1966 r.,

Luksemburg dnia 10 czerwca 1966 r.,

Izrael dnia 25 sierpnia 1966 r.,

Rumunia dnia 7 marca 1967 r.,

Australia dnia 14 czerwca 1967 r.,

z oświadczeniem, iż karnety A.T.A. nie będą uznawane w obrocie pocztowym z wyjątkiem przypadku, gdy karnet będzie dołączony do danej przesyłki.

Zjednoczona Republika Arabska dnia 11 stycznia 1968 r.,

Iran dnia 16 kwietnia 1968 r.,

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dnia 3 grudnia 1968 r.,

z oświadczeniem, że karnety A.T.A nie będą uznawane w obrocie pocztowym oraz że postanowienia konwencji będą miały zstosowanie do całego terytorium celnego Stanów Zjednoczonych, które obejmuje: 50 Stanów, okręg stołeczny Kolumbia i Puerto Rico.