Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.27.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 9 września 1969 r.
w sprawie przystąpienia Norwegii do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 42 ust. 5 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), sporządzonej w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49, poz. 238), został złożony dnia 1 lipca 1969 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Norwegii do powyższej konwencji.