Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.1.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 15 grudnia 1937 r.
w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji z dnia 13 października 1919 r. urządzającej żeglugę powietrzną.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Francuskiego, że w wykonaniu postanowień art. 41 konwencji urządzającej żeglugę powietrzną, podpisanej w Paryżu dnia 13 października 1919 r. (Dz. U. R. P. z 1929 r. Nr 6, poz. 54), oraz w wykonaniu końcowych postanowień protokołów, zmieniających częściowo powyższą konwencję (Dz. U. R. P. z 1931 r. Nr 108, poz. 837), zostało zgłoszone Rządowi Francuskiemu w imieniu Rządu Łotewskiego przystąpienie od dnia 1 listopada 1937 r. do powyższej konwencji i wymienionych protokołów.