Przystąpienie Łotwy do konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, przejrzanej ostatnio dnia 2 czerwca 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.30.234

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 kwietnia 1937 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 marca 1937 r.
w sprawie przystąpienia Łotwy do konwencji berneńskiej o ochronie dziel literackich i artystycznych, przejrzanej ostatnio dnia 2 czerwca 1928 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że w wykonaniu postanowień art. 25 konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., przejrzanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 84, poz. 515) zostało zgłoszone Rządowi Szwajcarskiemu w imieniu Rządu Łotewskiego przystąpienie do powyższej konwencji, która zacznie obowiązywać z dniem 15 maja 1937 r. Równocześnie Rząd Łotewski zgłosił zastrzeżenie utrzymania w mocy art. 5 konwencji berneńskiej z 1886 r. o ochronie dzieł literackich i artystycznych, przejrzanej w Paryżu w 1896 r., dotyczącego prawa przekładu.