Przystąpienie Lesotho do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., oraz przyjęcie przez Finlandię zrewidowanego tekstu załącznika XII do tej konwencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.10.97

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1970 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 kwietnia 1970 r.
w sprawie przystąpienia Lesotho do Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r., oraz w sprawie przyjęcia przez Finlandię zrewidowanego tekstu załącznika XII do tej konwencji.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z § 41 Konwencji o przywilejach i immunitetach organizacji wyspecjalizowanych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 21 listopada 1947 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 4, poz. 25), złożony został dnia 26 listopada 1969 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Lesotho do powyższej konwencji. Zgodnie z § 43 konwencji Lesotho zobowiązało się stosować postanowienia tej konwencji do następujących organizacji wyspecjalizowanych: ILO, FAO (zrewidowany tekst załącznika II), ICAO, UNESCO, WHO (trzeci zrewidowany tekst załącznika VII), UPU, ITU i WMO. Na podstawie § 41 i § 44 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Lesotho dnia 26 listopada 1969 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z § 47 ustęp 1 wyżej wymienionej konwencji Finlandia notyfikowała Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych o przyjęciu zrewidowanego tekstu załącznika XII (IMCO) do tej konwencji; notyfikacja ta nabrała mocy dnia 24 listopada 1969 r.