Przystąpienie Kuby do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 grudnia 1972 r.
w sprawie przystąpienia Kuby do Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem VII Konwencji o niestosowaniu przedawnienia wobec zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 26 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 26, poz. 208), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Kuby do powyższej konwencji dnia 13 września 1972 r.
Zgodnie z artykułem VIII ustęp 2 wyżej wymienionej konwencji weszła ona w życie w stosunku do Kuby dnia 12 grudnia 1972 r.