Przystąpienie Gwinei Równikowej i Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1977.16.68

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 1977 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 kwietnia 1977 r.
w sprawie przystąpienia Gwinei Równikowej i Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 50 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), został złożony Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 30 sierpnia 1976 r. dokument przystąpienia Gwinei Równikowej i dnia 24 listopada 1976 r. dokument przystąpienia Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu do wymienionej konwencji.
Dokument przystąpienia Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu zawiera następujące zastrzeżenie do artykułu 11 ustęp 1:

"Zgodnie z zasadą równości państw Ludowo-Demokratyczna Republika Jemenu uważa, że jakiekolwiek różnice zdań co do liczebności misji dyplomatycznej powinny być załatwione w drodze porozumienia między państwem wysyłającym a państwem przyjmującym."

Zgodnie z artykułem 51 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Gwinei Równikowej dnia 29 września 1976 r., a w stosunku do Ludowo-Demokratycznej Republiki Jemenu dnia 24 grudnia 1976 r.