Przystąpienie Filipin do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.11.112

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 10 maja 1971 r.
w sprawie przystąpienia Filipin do Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 64 Międzynarodowego porozumienia cukrowniczego z 1968 roku, otwartego do podpisu w Nowym Jorku od dnia 3 do dnia 24 grudnia 1968 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 12, poz. 110), złożony został dnia 22 marca 1971 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Filipin do powyższego porozumienia.