Przystąpienie Brazylii do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy oraz do protokołu fakultatywnego z dnia 20 kwietnia 1929 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.95.646

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 28 października 1938 r.
w sprawie przystąpienia Brazylii do konwencji międzynarodowej z dnia 20 kwietnia 1929 r. o zwalczaniu fałszowania pieniędzy oraz do protokołu fakultatywnego z dnia 20 kwietnia 1929 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, na podstawie komunikatu Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że zgodnie z art. 21 konwencji międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej wraz z protokołem w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. oraz pkt 3 protokołu fakultatywnego, podpisanego w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 102, poz. 919), Sekretarz Generalny Ligi Narodów otrzymał dnia 1 lipca 1938 r. zawiadomienie o przystąpieniu Rządu Brazylijskiego do wspomnianej konwencji i protokołu oraz do protokołu fakultatywnego.