Przystąpienie Botswany do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1967.30.149

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lipca 1967 r.
w sprawie przystąpienia Botswany do Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 27 Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Genewie dnia 19 września 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321), został złożony dnia 3 stycznia 1967 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Botswany do powyższej konwencji. Przystąpienie to zgodnie z deklaracją złożoną na podstawie artykułu 2 ustęp 1 konwencji nie obejmuje załączników 1 i 2.
Jednocześnie Botswana poinformowała, iż zgodnie z załącznikiem 4 ustęp 3 do powyższej konwencji przyjęła dla siebie litery RB, jako znak wyróżniający w ruchu międzynarodowym.

Zgodnie z artykułem 29 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Botswany dnia 2 lutego 1967 r.