Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.20.128

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 1968 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 maja 1968 r.
w sprawie przystąpienia Austrii i Tunezji do Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 5 Konwencji o obywatelstwie kobiet zamężnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 lutego 1957 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 56, poz. 334), następujące państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokumenty przystąpienia do powyższej konwencji:
Austria dnia 19 stycznia 1968 r.

Tunezja dnia 24 stycznia 1968 r.

Dokument przystąpienia Tunezji zawiera następujące zastrzeżenie do artykułu 10 konwencji: "Dla przedłożenia jakiegokolwiek sporu do decyzji Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości konieczna jest zgoda wszystkich stron w sporze w każdym przypadku".

Zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 konwencji weszła ona w życie w stosunku do Austrii dnia 18 kwietnia 1968 r., a w stosunku do Tunezji dnia 23 kwietnia 1968 r.