Przystąpienie Australji do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.13.73

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 1935 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 lutego 1935 r.
w sprawie przystąpienia Australji do traktatu z dnia 11 stycznia 1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawaniu zbiegłych przestępców.

Podaje się niniejszem do wiadomości: 1) że zgodnie z ustępem 1 i 4 art. 19 traktatu między Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej a Jego Królewską Mością Królem Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjonów Zamorskich, Cesarzem Indyj, o wydawaniu zbiegłych przestępców, podpisanego w Warszawie dnia 11 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 17, poz. 135), Ambasada Jego Brytyjskiej Mości w Warszawie notami z dnia 6 grudnia 1934 i 2 stycznia 1935 r. powiadomiła Rząd Polski o przystąpieniu Jego Brytyjskiej Mości do wymienionego traktatu w imieniu Związku Australijskiego wraz z Papuazją i Wyspą Norfolk, przyczem notyfikacja ta obejmuje również mandatowe terytorja Nowej Gwinei i Nauru, administrowane przez Rząd Jego Brytyjskiej Mości w Związku Australijskim; 2) że przystąpienie to nabiera mocy obowiązującej z dniem 4 stycznia 1935 r. i 3) że władzą, do której mają być kierowane pisma rekwizycyjne o wydanie zbiegłego przestępcy jest dla Australji - Gubernator Generalny lub, o ile jest wiadome, że zbiegły przestępca znajduje się w danym Stanie - Gubernator tego Stanu jako Delegat Gubernatora Generalnego; dla Papuazji i Wyspy Norfolk - Gubernator Generalny Związku Australijskiego; dla Nowej Gwinei - Zarządca (The Administrator of New Guinea); dla Nauru - Zarządca (The Administrator of Nauru).