Przystąpienie Australii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem oraz do Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sevres dnia 6 października 1921 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.7.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1948 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 19 stycznia 1948 r.
w sprawie przystąpienia Australii do Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem oraz do Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sèvres dnia 6 października 1921 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 11 Międzynarodowej Konwencji Metrycznej, podpisanej w Paryżu dnia 20 maja 1875 r., wraz z odnośnym Regulaminem oraz z art. 3 Międzynarodowej Konwencji dodatkowej Metrycznej, podpisanej w Sèvres dnia 6 października 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1925 r. Nr 87, poz. 608), zostało notyfikowane Rządowi Polskiemu przystąpienie Australii do powyższych konwencyj z ważnością od dnia 27 listopada 1947 r.