Przystąpienie Albanii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.35.309

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1969 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 25 listopada 1969 r.
w sprawie przystąpienia Albanii do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 39 ustęp 4 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR) wraz z Protokołem podpisania, sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 22, poz. 96), złożony został dnia 1 października 1969 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych przez Albanię dokument przystąpienia do tej Konwencji wraz z następującym zastrzeżeniem:
"Rząd Ludowej Republiki Albanii nie uważa się za związany postanowieniami artykułu 44 ustępów 2 i 3 konwencji przewidującymi obowiązkowy arbitraż dla rozstrzygania sporów dotyczących interpretacji lub stosowania konwencji. Ponadto oświadcza, iż w każdym poszczególnym przypadku dla przedłożenia sporu do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości konieczna jest zgoda wszystkich stron w sporze".

Zgodnie z artykułem 40 ustęp 2 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Albanii dnia 30 grudnia 1969 r.