Przystąpienie Afganistanu do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.34.303

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 listopada 1971 r.
w sprawie przystąpienia Afganistanu do Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 39 ustęp 4 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencji TIR), sporządzonej w Genewie dnia 15 stycznia 1959 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 22, poz. 96), został złożony dnia 11 października 1971 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych dokument przystąpienia Afganistanu do wymienionej konwencji.
Zgodnie z artykułem 40 ustęp 2 powyższej konwencji wejdzie ona w życie w stosunku do Afganistanu dnia 9 stycznia 1972 r.