Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.14.127

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 4 lutego 1924 r.
w przedmiocie przyśpieszenia terminów płatności należytości prawnych w b. zaborze austrjackim.

Na podstawie art. 1 punkt 1 lit. d) i art. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 1924 r. o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej (Dz. U. R. P. № 4, poz. 28) oraz zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1924 r. zarządzam co następuje:
§  1. Termin 30-dniowy, ustanowiony w ustępie ostatnim § 60 austr. ustawy należytościowej z dnia 9 lutego 1850 r. (austr. Dz. P. P. № 50) zmienia się na 14-dniowy.
§  2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w tydzień po ogłoszeniu i obowiązuje na obszarze województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego oraz powiatów: bielskiego i cieszyńskiego województwa śląskiego.

Rozporządzenie niniejsze stosuje się w przypadkach, w których data wymierzenia należytości nie jest wcześniejsza niż dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.