Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.4.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1918 r.
Art.  7.

Przepisy niniejsze otrzymują moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw Królestwa Polskiego.

Dan w Warszawie, dnia 20 lutego 1918 roku.