Przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.130.881

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

Na podstawie art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
1.
Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w przypadku instalacji określonych w załączniku do rozporządzenia.
2.
Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1)
gazy lub pyły są wprowadzane z instalacji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych lub za pośrednictwem wentylacji grawitacyjnej;
2)
żadna z substancji wprowadzanych z instalacji do powietrza nie jest objęta poziomami dopuszczalnymi lub wartościami odniesienia w powietrzu;
3)
instalacja stosowana jest wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych przez okres nie dłuższy niż dwa lata.
3.
Pozwolenia nie wymaga wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z innych niż określone w ust. 1 lub 2 rodzajów instalacji, do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza z wszystkich tych rodzajów instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powoduje przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.
4.
Przy ocenie dotrzymywania 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny, nie uwzględnia się dopuszczalnych częstości przekraczania dopuszczalnych poziomów substancji i wartości odniesienia substancji w powietrzu (percentyla 99,726 dla dwutlenku siarki albo 99,8 dla pozostałych substancji).
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 283, poz. 2840).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804.

ZAŁĄCZNIK 

RODZAJE INSTALACJI, Z KTÓRYCH WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA NIE WYMAGA POZWOLENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM SKALI DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W INSTALACJACH1)

1. Instalacje energetyczne2) - o nominalnej mocy cieplnej3) do:

1) 5 MW - opalane węglem kamiennym;

2) 10 MW - opalane koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5) lub opalane koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5) oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna3) wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;

3) 15 MW - opalane paliwem gazowym5) lub opalane paliwem gazowym5) oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5), z tym że nominalna moc cieplna3) wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna3) wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie4), oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych5), nie przekracza 10 MW.

2. Instalacje inne niż energetyczne - o nominalnej mocy cieplnej3) do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą4), olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi5), paliwem gazowym6), z których:

1) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub

2) wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

3. Instalacje do produkcji szkła - o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.

4. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.

5. Instalacje do produkcji wapna palonego - o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.

6. Instalacje do spawania - obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.

7. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt - z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

8. Instalacje do powlekania7) - do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok8) w ciągu roku.

9. Zbiorniki materiałów sypkich - o pojemności mniejszej niż 50 m3.

10. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok.

11. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.

12. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.

13. Młyny spożywcze.

14. Instalacje stosowane w gastronomii.

15. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.

16. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

17. Instalacje do oczyszczania ścieków.

18. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.

19. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej.

20. Dygestoria.

21. Garaże.

Objaśnienia:

1) Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, wydajność, moc przerobowa, liczba stanowisk spawalniczych, pojemność, zużycie powłok, zdolność produkcyjna), charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

2) Instalacje energetyczne są to instalacje, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii.

3) Nominalna moc cieplna instalacji jest to ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu.

4) Biomasa oznacza biomasę w rozumieniu przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

5) Biopaliwa ciekłe oznaczają:

1) benzyny silnikowe zawierające powyżej 5 % objętościowo biokomponentów lub powyżej 15 % objętościowo eteru etylo-tert-butylowego lub etylo-tert-amylowego;

2) olej napędowy zawierający powyżej 5 % objętościowo biokomponentów;

3) ester, bioetanol, biometanol, dimetyloeter oraz czysty olej roślinny - stanowiące samoistne paliwa.

6) Paliwo gazowe oznacza gaz ziemny, płynny (węglowodorowy C3-C4), miejski, koksowniczy, wielkopiecowy lub gaz powstający w procesie fermentacji substancji organicznych (biogaz).

7) Powlekanie jest to proces, w którym następuje nałożenie powłoki na powierzchnię materiału lub produktu.

8) Powłoka oznacza każdy preparat, łącznie z wszystkimi rozpuszczalnikami organicznymi lub preparatami zawierającymi rozpuszczalniki organiczne niezbędnymi do jego właściwego zastosowania, który nakłada się na powierzchnię w celu nadania jej efektu dekoracyjnego, ochronnego lub innego efektu funkcjonalnego.