Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1753 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  6. 
1.  Zwrot podatku przysługuje również Dowództwom Sojuszniczym nabywającym towary i usługi na terytorium kraju w związku z pobytem sił zbrojnych, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych
2.  Przepisy § 3 ust. 3 oraz § 4 i 5 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.  W przypadku gdy zwrot podatku jest dokonywany na rachunek bankowy w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska, urząd skarbowy, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.
4.  Zwrot podatku, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli dotyczy on towarów i usług, objętych zwrotem podatku na podstawie § 3-5.