Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1753 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) siłach zbrojnych - należy przez to rozumieć siły zbrojne zgodnie z art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257 i 258 oraz z 2008 r. poz. 1052);
2) personelu cywilnym - należy przez to rozumieć personel cywilny zgodnie z art. I ust. 1 lit. b umowy, o której mowa w pkt 1;
3) Państwie wysyłającym - należy przez to rozumieć państwo zgodnie z art. I ust. 1 lit. d umowy, o której mowa w pkt 1;
3a) Umowie o statusie sił zbrojnych USA - należy przez to rozumieć Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podpisaną w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 422 i 423);
3b) siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych - należy przez to rozumieć siły zbrojne Stanów Zjednoczonych zgodnie z art. 2 lit. a Umowy o statusie sił zbrojnych USA;
3c) wykonawcy kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych - należy przez to rozumieć wykonawcę kontraktowego Stanów Zjednoczonych zgodnie z art. 2 lit. f Umowy o statusie sił zbrojnych USA;
4) (uchylony);
5) podatku - należy przez to rozumieć podatek od towarów i usług;
6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;
7) organie wojskowym - należy przez to rozumieć Ministra Obrony Narodowej, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych lub upoważnionego przez nich właściwego kierownika państwowej jednostki budżetowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
8) Kwaterze - należy przez to rozumieć Kwaterę Główną, o której mowa w art. 2 lit. b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, sporządzonej w Szczecinie dnia 5 września 1998 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 259 i 260 oraz z 2015 r. poz. 2112);
9) personelu zagranicznym Kwatery - należy przez to rozumieć osoby oddelegowane do Kwatery Głównej Korpusu lub zatrudnione w Kwaterze Głównej Korpusu przez każdą ze Stron Konwencji, niemające stałego miejsca zamieszkania w Polsce;
10) członkach rodzin personelu zagranicznego Kwatery - należy przez to rozumieć współmałżonków oraz dzieci będące na utrzymaniu osób, o których mowa w pkt 9;
10a) Dowództwie Brygady - należy przez to rozumieć dowództwo, o którym mowa w art. 3 ust. 2 Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1279 oraz z 2019 r. poz. 377);
11) fakturze - należy przez to rozumieć fakturę w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
12) terytorium kraju - należy przez to rozumieć terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
13) (uchylony);
13a) (uchylony);
13b) (uchylony);
13c) (uchylony);
13d) (uchylony);
14) (uchylony);
15) (uchylony);
16) Umowie uzupełniającej - należy przez to rozumieć Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego, podpisaną w Warszawie dnia 9 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1179 i 1180);
17) Dowództwie Sojuszniczym - należy przez to rozumieć Dowództwo Sojusznicze zgodnie z art. 1 ust. 9 Umowy uzupełniającej;
18) uprawnionych członkach Dowództwa Sojuszniczego - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ust. 16 Umowy uzupełniającej;
19) wykonawcach kontraktowych Dowództwa Sojuszniczego - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie umów, o których mowa w art. 14 ust. 1 Umowy uzupełniającej, nabywają towary i usługi;
20) członkach rodzin uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 ust. 14 Umowy uzupełniającej.