Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1753 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  1.  Rozporządzenie określa przypadki i tryb zwrotu podatku od towarów i usług:
1) Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju oraz ich personelowi cywilnemu;
1a) siłom zbrojnym Stanów Zjednoczonych oraz wykonawcom kontraktowym sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych;
2) wielonarodowym kwaterom oraz ich personelowi cywilnemu;
3) Dowództwom Sojuszniczym oraz osobom upoważnionym.