Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.20.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1920 r.
Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze uchyla rozporządzenie Ministerstwa Aprowizacji z dnia 12 sierpnia 1919 r. w sprawie wprowadzenia wolnego handlu ziemniakami (Monitor Polski z dnia 13 sierpnia 1919 roku № 181).

Wywóz ziemniaków poza granice Państwa, jak i do obszarów, podległych Komisarzowi Generalnemu dla Ziem Wschodnich, jest wzbroniony.

Zezwolenia na wywóz ziemniaków poza granice Państwa mogą być w drodze wyjątku uzyskane w Państwowej Komisji Wywozu i Przywozu za zgodą Ministerstwa Aprowizacji.

Zezwolenia na wywóz do Ziem podległych Komisarzowi Generalnemu dla Ziem Wschodnich wydaje Ministerstwo Aprowizacji.