Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.20.108

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1920 r.
Art.  5.

Prawo magazynowania ziemniaków przysługuje:

1) Państwowemu Urzędowi Ziemniaczanemu;
2) instytucjom lub osobom, które otrzymały od Ministerstwa Aprowizacji lub od Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych zezwolenie na zakup;
3) handlującym w ilościach, nieprzekraczających 10 ctr. mtr., względnie w ilościach większych w razie uzyskania odpowiedniej koncesji od miejscowego Starosty lub od Komisarza Ministerstwa Aprowizacji przy magistracie odnośnego miasta.