Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.63.386

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1921 r.

USTAWA
z dnia 21 czerwca 1921 r.
o przymusowym wykupie majątków ziemskich, znajdujących się w promieniu 15 kilometrów od centrum m. st. Warszawy, na cele przewidziane w art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. Ust. Rz. P. № 70, poz. 462).

Art.  1.

Główny Urząd Ziemski ma prawo przystąpić do przymusowego wykupu nadwyżek majątków ziemskich ponad 23 ha., znajdujących się w promieniu 15 km. od centrum m. st. Warszawy, z pominięciem oznaczonej w art. 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. Ust. Rz. P. № 70, poz. 462) kolejności wykupu majątków prywatnych na cele, przewidziane art. 26 ustawy o wykonaniu reformy rolnej z dn. 15 lipca 1920 r.

Art.  2.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego.

Art.  3.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.