Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.18.89

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 9 lutego 1920 r.
w przedmiocie przymusowego wykupu: bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki, prosa i przetworów tych ziemiopłodów. *

Na zasadzie art. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 1920 roku w sprawie zmiany art. 3 ustawy z dnia 18 listopada 1919 roku "O obrocie ziemiopłodami w roku gospodarczym 1919/20" (Dz. Ustaw R. P. № 6, poz. 40) i art. 4, 9 i 10 ustawy 1 dnia 18 listopada 1919 r. (Dz. Ustaw R. P. № 89, poz. 485) zarządza się co następuje:
Art.  1. 1

Wszelkie nadwyżki bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki i prosa, które pozostaną u producentów, posiadających gospodarstwa powyżej 40 - tu morgów ziemi ornej, po zaspokojeniu niezbędnych własnych potrzeb spożywczych, gospodarczych i siewnych, podlegają przymusowemu wykupowi przez Państwo po cenach, wskazanych w art. A niniejszego rozporządzenia, i winny być w tym celu dostarczone przez producenta do magazynów państwowych najpóźniej do dnia 1 kwietnia 1920 r., lub wcześniej stosownie do oznaczonego przez odnośne władze terminu.

Dostarczeniu przez producentów podlegają również nadwyżki wymienionych ziemiopłodów, sprzedane, względnie zakontraktowane, przed ogłoszeniem niniejszego rozporządzenia, osobom trzecim o ile nie zostały jeszcze nabywcom dostarczone, lub też przez nich zabrane.

Przymusowemu wykupowi podlegają również: bobik, fasola, groch, peluszka, gryka i proso, a także przetwory tych ziemiopłodów, znajdujące się w ilościach ponad 5 ctr. metr. u handlujących, którzy nie zostali do tego upoważnieni przez Ministerstwo Aprowizacji, na przedstawienie miejscowych Komisji Aprowizacyjnych i u wszystkich nieproducentów i producentów zamieszkałych w miastach, o ile ilość ich przekracza 50 klg. na osobą. Owe nadwyżki ziemiopłodów winny być do dnia 1 kwietnia 1920 roku dostarczone do magazynów państwowych.

Art.  2. 2

Wytwórcy rolni, posiadający gospodarstwa o obszarze powyżej 40 - tu morgów ziemi ornej, winni do dnia 1 kwietnia 1920 roku nadesłać do Starostwa opatrzoną własnoręcznym podpisem deklarację według określonego szematu, wskazującą ilość wszystkich posiadanych ziemiopłodów i przypuszczalnie ich rozchód na pokrycie niezbędnych własnych potrzeb spożywczych, gospodarczych i siewnych, oraz ewentualną nadwyżkę posiadanego bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki i prosa.

Deklaracja ta winna zawierać dane, jakie ilości ziemiopłodów, podlegających przymusowemu wykupowi na mocy niniejszego rozporządzenia, zostały przez producentów dostarczone osobom trzecim, lub zostały przez nie zakontraktowane, z wymienieniem imienia, nazwiska, adresu nabywcy i terminu dostawy. Dotyczy się to również zakwalifikowanych i zakontraktowanych ziemiopłodów do siewu.

Wszyscy handlujący, którzy posiadają więcej niż 5 cent. metr. wymienionych w art. 1 niniejszego rozporządzenia ziemiopłodów lub ich przetworów, a nie zostali do tego upoważnieni przez Ministerstwo Aprowizacji na przedstawienie miejscowych Komisji Aprowizacyjnych, a także wszyscy nie-producenci i producenci zamieszkali w miastach, o ile ilość posiadanych przez nich ziemiopłodów, podlegających przymusowemu wykupowi na mocy niniejszego rozporządzenia, lub przetworów z nich przekracza ilość 50 klg. na osobę, winni do dnia 1 kwietnia 1920 roku złożyć do Starostwa opatrzoną własnoręcznym podpisem, według określonego szematu, deklarację wskazującą ilość i rodzaj posiadanych ziemiopłodów lub ich przetworów.

Art.  3.

Starosta winien w miarę napływu od producentów deklaracji o posiadanych ziemiopłodach zwoływać posiedzenia Komisji Kontygentowych, w celu rozpatrzenia nadsyłanych deklaracji i ustalenia ilości podlegających dostawie ziemiopłodów.

Producenci, którzy przedstawią dowody o zakwalifikowaniu do siewu przez odpowiednie instytucje (na ziemiach b. zaboru rosyjskiego Sekcja nasienna C. T. R., w Małopolsce Komisje nasienne przy Małopolskiem Towarzystwie Rolniczem w Krakowie i Lwowie) posiadanych przez nich ziemiopłodów, lub o zakontraktowaniu ziemiopłodów przez osoby lub instytucje, upoważnione do skupu ziemiopłodów do siewu przez Ministerstwo Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a na terenie Małopolski przez Inspektoraty Okręgowe pomocy rolnej w Krakowie i Lwowie, zwolnieni są od dostawy takiejże ilości ziemiopłodów, winni jednak do dnia 1 czerwca przestawić Starostwu dowody o ich właściwern zużytkowaniu.

Starosta, żądając od producentów na podstawie art. 1 niniejszego rozporządzenia dostawy ziemiopłodów, winien ich zawiadomić na dwa tygodnie przed terminem dostawy.

Art.  4.

Za podlegające przymusowemu wykupowi na podstawie niniejszego rozporządzenia ziemiopłody płacone będą właścicielom następujące ceny:

za 100 klg. grochu, gryki 600 Mk.

za 100 klg. fasoli 900 Mk.

za 100 klg. prosa 525 Mk.

za 100 klg. bobiku 435 Mk.

za 100 klg. peluszki 400 Mk. loco magazyn

Urzędu Zbożowego lub wagon stacja kolejowa.

Ceny powyższe odnoszą się do ziemiopłodów doborowej jakości, nie zawierających więcej niż 3% zanieczyszczenia.

Przy wyższym procencie zanieczyszczenia i gorszym gatunku cena ulegnie odpowiedniej zniżce.

Na przetwory ziemiopłodów, wyszczególnionych w art. 1 niniejszego rozporządzenia, Urząd Zbożowy określi ceny na podstawie wymienionych w niniejszym art. cen na ziemiopłody. Ceny na przetwory ziemiopłodów znajdować się będą na miejscu widocznem we wszystkich magazynach agentur Urzędu Zbożowego.

Art.  5.

Przewóz bobiku, fasoli, grochu, peluszki, gryki i prosa, a także przetworów tych ziemiopłodów w ilości ponad 1 klg. kolejami i statkami odbywać się może jedynie za każdorazowem zaświadczeniem Starostwa, że ziemiopłody te lub ich przetwory przymusowemu wykupowi nie podlegają.

Art.  6.

Winni przekroczenia przepisów, zawartych w niniejszem rozporządzeniu, podlegają karom, przewidzianym w art. 10 ustawy z dnia 18 listopada 1919 r. "o obrocie ziemiopłodami w roku Gospodarczym 1919/1920" (Dz. Ustaw Rzpltej P. № 89, poz. 485).

Art.  7.

Rozporządzenie niniejsze staje się prawomocne z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

* Niniejsze rozporządzenie utrzymuje swą moc obowiązującą, z tem, że zarządzenia zawarte w powyższym rozporządzeniu, a dotyczące producentów posiadających gospodarstwa o obszarze powyżej 40 morgów ziemi ornej, stosować się mają również do producentów, posiadających gospodarstwa o obszarze 25 do 40 mórg ziemi ornej, przyczem termin złożenia przez ostatnich deklaracji, przewidzianych art. 2 powyższych rozporządzeń, ustalony zostaje na dzień 1 kwietnia 1920 roku, a ostateczny termin dostawy ziemiopłodów, przewidziany art. 1 tychże rozporządzeń - na dzień 20 kwietnia 1920 roku, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 28 lutego 1920 r. (Dz.U.20.23.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 marca 1920 r.
1 Art. 1 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 13 marca 1920 r. (Dz.U.20.23.142).
2 Art. 2 zmieniony przez obwieszczenie z dnia 13 marca 1920 r. (Dz.U.20.23.142).