Przymusowe wywłaszczenie gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.42.375

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 października 1929 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 12 kwietnia 1927 r.
o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budową kolei Kalety Herby-Wieluń-Podzamcze.

Na mocy art. 1, 2 oraz ustępu 2 art. 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych, lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. zarządzam co następuje:
Grunty wyszczególnione w załączniku do niniejszego zarządzenia, będące własnością wymienionych w tym załączniku osób, lub też osób, które je do dnia opisu i zajęcia nabędą, potrzebne według planu wywłaszczenia zatwierdzonego przez Ministerstwo Komunikacji dnia 28 stycznia 1927 r. do budowy pierwszorzędnej normalnotorowej kolei państwowej od stacji kolejowej Kalety-przez Herby-Wieluń do st. kolejowej Podzamcze, podlegają przymusowemu wywłaszczeniu na rzecz Skarbu Państwa.
Grunty, wymienione w § 1, podlegają natychmiastowemu zajęciu po dokonaniu opisu.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wykonanie niniejszego zarządzenia porucza się Ministrowi Komunikacji.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ

właścicieli gruntów podlegających wywłaszczeniu przymusowemu na rzecz budowy kolei Kalety - Herby - Wieluń - Podzamcze.

grafika

1 Załącznik:

-zmieniony przez obwieszczenie z dnia 5 lipca 1928 r. o sprostowaniu omyłki w wykazie właścicieli gruntów, stanowiących załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze (M.P.28.156.276) z dniem 10 lipca 1928 r.

- zmieniony przez obwieszczenie z dnia 25 września 1929 r. o sprostowaniu omyłek w wykazach właścicieli gruntów, stanowiących załączniki do zarządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 1925 r. i z dnia 12 kwietnia 1927 r. o przymusowem wywłaszczeniu gruntów na rzecz Skarbu Państwa pod budowę kolei Kalety-Herby-Wieluń-Podzamcze (M.P.29.242.559) z dniem 19 października 1929 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.