Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.5.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
NACZELNEGO NADZWYCZAJNEGO KOMISARZA DO WALKI Z EPIDEMJAMI
z dnia 12 stycznia 1921 r.
w przedmiocie przymusowego szczepienia ochronnego przeciw cholerze i tyfusowi brzusznemu.

Na podstawie art. 3 ustęp C. ustawy z dnia 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 61 poz. 388) o utworzeniu Urzędu Naczelnego Nadzwyczajnego Komisarza do walki z epidemjami, grożącemi Państwu klęską powszechną zarządzam:
Przymusowe szczepienie ochronne przeciw cholerze i tyfusowi brzusznemu dla kategorji osób wyszczególnionych w art. 1.
Art.  1.

Przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciw cholerze i tyfusowi brzusznemu podlega:

a) cały personel lekarski i pomocniczy zatrudniony w szpitalach zarówno epidemicznych jakoteż i ogólnych łącznie ze wszystkiemi osobami, które mają styczność z chorymi i z przedmiotami szpitalnemi, (dezynfektory, praczki, stróże, posługacze i t. p.),
b) osoby zatrudnione w zakładach dezynfekcyjnych (kamerach i dezynfekcyjnych (odwszalniach), łaźniach publicznych, mykwach, przytułkach noclegowych i wogóle zakładach, mających na celu odczyszczanie osób i rzeczy (zakład do palenia śmieci i t. p.),
c) personel lekarski oraz pomocniczy zajęty przy pogotowiach ratunkowych i stanowiący służbę dozorów miejskich,
d) wszyscy funkcjonarjusze zatrudnieni przy urządzeniach wodociągowych, jako to: stacjach filtrów, pomp i t. p.,
e) wszystkie osoby zatrudnione przy żegludze na drogach wodnych zarówno na statkach pasażerskich, jako też na statkach towarowych, a więc statkach parowych, berlinkach, galarach, łodziach wszelkiego typu jako też osoby zatrudnione stale w portach, przystaniach, holowniach, przy przewozach, mostach, promach i t. p.,
f) służba konduktorska w pociągach pasażerskich szeroko i wąskotorowych,
g) milicja miejska,
h) personel zajęty przy zakładach czyszczenia miast, taborach asenizacyjnych,
i) personel zakładów pogrzebowych, służba cmentarzy wszelkich obrządków,
k) handlarze szmat i starzyzny - personel sortowni szmat, tandeciarni i t. p.,
l) obsługa więzień i aresztów, a także sami więźniowie i aresztowani.
Art.  2.

Zarządzenia wykonawcze, dotyczące przymusowego szczepienia osób wymienionych w art. 1, wydadzą odnośnie do osób:

1) wymienionych w pkt. a) art. 1 naczelni lekarze odnośnych szpitali,
2) wymienionych w pkt. b) i d) art. 1 lekarze miejscy,
3) wymienionych w pkt. c) art. 1 naczelni lekarze pogotowia,
4) wymienionych w pkt. e) art. 1 Naczelny Nadzwyczajny Komisarz w porozumieniu z Ministrem Robót Publicznych,
5) wymienionych w pkt. f) art. 1 Naczelny Nadzwyczajny Komisarz w porozumieniu z Ministrem Kolei i zarządami kolei wąskotorowych,
6) wymienionych w pkt. g) h) i) art. 1 Naczelny Nadzwyczajny Komisarz w porozumieniu z magistratami miast względnie Komisarzami Rządowymi,
7) wymienionych w pkt. 1) art. 1 Naczelny Nadzwyczajny Komisarz w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości i Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Osoby wymienione w powyższych artykułach, które nie zastosują się do postanowień niniejszego rozporządzenia karane będą w myśl art. b ustawy z dn. 14 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 61 poz. 388) w drodze administracyjnej grzywną do wysokości 10.000 mk. lub 3 mies. aresztem względnie grzywną i aresztem łącznie.

Art.  3.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzien. Ustaw Rz. P. i przeprowadzone ma być w ciągu dwu miesięcy.

Sprostowanie

do ustawy z dn. 17. XII. 20 (Dz. Ust. R. P. № 3, poz. 8).

W ustawie z dnia 17 grudnia 1920 r. w przedmiocie zmiany art. VI ustawy z dn. 23.V.1873 r. (austr. Dz. u. p. № 119), wprowadzającej procedurę karną:

w art. 1 punkt 1 A. zamiast "o zdradę..." winno być "o zbrodnie...";

w art. 1 punkt B ") zamiast "o zbrodnię główną..." winno być "o zdradę główną...".