Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.39.241

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 25 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie przyłączenia powiatów: Grodzieńskiego, Wołkowyskiego i Białowieskiego do okręgu Izby skarbowej w Białymstoku i utworzenia w nich urzędów skarbowych.

Na zasadzie art. 3, 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. z 1919 r. № 65 poz. 391) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych na ziemie przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 35 poz. 205) zarządzam co następuje:
§  1. Powiaty: Grodzieński, Wołkowyski i Białowieski, przyłączone z wyjątkiem gmin Płowce, Wierzchowiec, Dmitrowicze i Dworce do Województwa Białostockiego w myśl art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno - politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. z 1921 r. № 16 poz. 93) - wciela się do okręgu Izby skarbowej w Białymstoku.
§  2. W powiecie Grodzieńskim i Wołkowyskim tworzy się urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych oraz kasy skarbowe. Siedzibami rzeczonych urzędów są siedziby Starostw.
§  3. Dla powiatów Grodzieńskiego i Wołkowyskiego tworzy się jeden urząd skarbowy akcyz i monopolów państwowych w mieście Grodnie.
§  4. Powiat Białowieski przyłącza się tymczasowo w sprawach podatków i opłat skarbowych do okręgu urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Bielsku, zaś w sprawach akcyz i monopolów państwowych do okręgu urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Białymstoku.
§  5. Przepisy §§ 55 do 61 włącznie, §§ 64 do 85 włącznie, §§ 88 do 105 włącznie i §§ 107 i 108 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 15 poz. 81) mają zastosowanie do urzędów skarbowych utworzonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia.
§  6. Tymczasowy zakres działania utworzonych na zasadzie niniejszego rozporządzenia urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych i urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych, tudzież - o ile chodzi o powiat Białowieski - urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych w Bielsku i urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Białymstoku normują obowiązujące w przyłączonych powiatach rozporządzenia b. Tymczasowego Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych, względnie rozporządzenia b. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.