Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.229

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1922 r.
w sprawie przyłączenia gminy wiejskiej Pniewy w powiecie szamotulskim do gminy miejskiej Pniewy w powiecie szamotulskim w województwie poznańskiem. *

Na mocy § 2 pruskiej ordynacji miejskie) dla sześciu wschodnich prowincji z dnia 30 maja 1853 r. (Zb. ust. pruskich str. 261) oraz § 2 pruskiej ordynacji wiejskiej dla siedmiu wschodnich prowincji z dnia 3 lipca 1891 r. (Zb. ust. pruskich str. 223) łącznie z art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów i ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) postanawia się co następuje:
§  1. Zezwala się. na przyłączenie gminy wiejskiej Pniewy do gminy miejskiej Pniewy w powiecie szamotulskim w województwie poznańskiem.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. W powiecie szamotulskim, województwie poznańskim wyłącza się: z miasta Pniewy tereny o powierzchni 879,43 ha i włącza się je do gromady Pniewy oraz z gromady Pniewy część obszaru wsi Lubocześnica o powierzchni 6,71 ha oraz część obszaru wsi Pniewy-Zamek o powierzchni 88,0881 ha i włącza się je do miasta Pniewy, zgodnie z § 21 pkt 2 i 3 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1969 r. w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie poznańskim (Dz.U.69.37.320).