Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.38.226

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 1 maja 1920 r.
w przedmiocie przyjmowania rubli carskich przy wpłatach na 5%-we wewnętrzne pożyczki państwowe z 1920 roku.

Tytułem wykonania ustaw z dnia 27 lutego 1920 r. w przedmiocie wypuszczenia pięcioprocentowych długo-i krótkoterminowej wewnętrznych pożyczek państwowych z 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 21 i 25 z 1920 r. poz. 115 i 152) zarządzam co następuje:
1) przy wpłatach na 5%-we wewnętrzne pożyczki państwowe z r. 1920 aż do odwołania przyjmować się będzie ruble carskie w odcinkach po 100 i 500 rubli po kursie 216 mk. polskich za 100 rubli carskich;
2) pozostałość w markach, wynikającą z kursu przerachowania, nie przekraczającą 50 marek, zwracać się będzie przy wpłacie, w razie zaś, gdy pozostałość ta przewyższy 50 marek, subskrybent obowiązany będzie dopłacić w markach do pełnej setki;
3) przy uskutecznianiu wpłat na wewnętrzne pożyczki państwowe z r. 1920 w walucie rublowej na tymczasowych świadectwach tych pożyczek notować się będzie sumę rubli carskich, wpłaconą za te świadectwa.

Warszawa, dnia 1 maja 1920 r.