Przyjmowanie przed terminem płatności podatków zaliczek waloryzacyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1105

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
IV MINISTRA SKARBU
z dnia 15 grudnia 1923 r.
o przyjmowaniu przed terminem płatności podatków zaliczek waloryzacyjnych.

Na zasadzie art. 8 ustawy z dn. 6 grudnia 1923 r. o wprowadzeniu stałej jednostki do obliczania danin, niektórych innych dochodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044) zarządza się co następuje:
Kasy skarbowe przyjmują wpłaty zaliczek na poszczególne podatki waloryzowane przed terminem ich płatności i obliczają je według kursu franka złotego, obowiązującego dla wpłat danin publicznych w dniu uskutecznienia wpłaty.
Na wpłaty zaliczek na podatki kasy wydają specjalne pokwitowania z nową serją i odrębną numeracją. Kwity te oznaczone są napisem "wpłata zaliczki".

Na każdy rodzaj podatków wydaje kasa osobny kwit.

Dla zapisywania wpłat zaliczek na podatki kasy skarbowe zakładają specjalne dzienniki pomocnicze na każdy rodzaj podatku oddzielnie i zapisują w nich poszczególne kwoty we frankach złotych ! w markach polskich.
Wpłacane tytułem zaliczek kwoty zarachowują kasy na odnośne pozycje budżetowe.
Urzędy wymiarowe prowadzą ewidencję wpłaconych na poczet podatków zaliczek, a po założeniu ksiąg bierczych przenoszą uiszczenia do tych ksiąg w kwotach, zarachowanych przez kasę.
W razie, gdyby wpłacona zaliczka przewyższała wymiar właściwego podatku lub gdyby płatnik został zwolniony od tego podatku, nadpłaty zalicza się na poczet podatku tego samego rodzaju w innym okresie lub na inny podatek w tym samym okresie budżetowym. Zwroty wpłat zaliczek nie mogą być dokonywane.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 2 dn. 1 stycznia 1924 r.