Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.42.250

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 maja 1920 r.

USTAWA
z dnia 11 maja 1920 r
w przedmiocie przyjmowania obligacji wojennych pożyczek austrjackich przy subskrybcji wewnętrznej, długoterminowej pożyczki państwowej z r. 1920.

Art.  1.

Obligacje wojennych pożyczek austrjackich wraz z ich kuponami przyjmowane będą przy subskrybcji na wewnętrzną, długoterminową pożyczkę państwową z r. 1920 do wysokości 25% sumy subskrybowanej. Dla instytucji użyteczności publicznej oraz dla osób, które posiadają pożyczkę w kwocie, nie przewyższającej 700 marek, a udowodnią, że podpisały ją pod przymusem, stosunek ten może być podwyższony do 50%.

Art.  2.

Przy wpłatach na wewnętrzną, długoterminową pożyczkę państwową z r. 1920 będą przyjmowane tylko te obligacje wojennych pożyczek austrjackich, które przez instytucje, do tego upoważnione, zarejestrowane zostały lub po ich zgłoszeniu zarejestrowane będą.

Art.  3.

Przerachowanie obligacji pożyczek wojennych austrjackich nastąpi po ich kursie emisyjnym, według relacji koron, przyjętej ustawą z dnia 15 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. № 5 poz. 26).

Art.  4.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  5.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.