Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.47.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 maja 1920 r.
w sprawie wykonania ustawy z dnia 11 maja r. b. w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920-go. *

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie przyjmowania obligacji austriackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920 zarządza się co następuje:
Art.  1.

Obligacje austrjackich pożyczek wojennych będą przyjmowane w myśl ustawy zadnia 11 maja r. b. (Dz. Ustaw № 42) - przy wpłatach na długoterminową pożyczkę państwową wewnętrzną z r. 1920 do wysokości 25% ogólnej sumy subskrybowanej, według przeciętnego kursu emisyjnego, który po przerachowaniu na marki polskie ustala się w wysokości 66 mk. poi. za każde 100 kor.

Obligacje te powinny posiadać kupony począwszy conajmniej od 1 maja 1919 r.

Art.  2.

Przy wpłatach na wewnętrzną długoterminową pożyczkę państwową z roku 1920 będą przyjmowane tylko te obligacje austrjackich pożyczek wojennych, które przy mającej być przeprowadzoną rejestracji zostaną zanotowane jako znajdujące się w posiadaniu obywateli polskich.

Art.  3.

Przed przeprowadzeniem rejestracji, przewidzianej w art. 2 niniejszego rozporządzenia-wszystkie instytucje, przyjmujące wpłaty na rozpisane obecnie pożyczki państwowe z r. 1920, są upoważnione do przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy wpłatach na 5% długoterminową wewnętrzna, pożyczkę państwową z r. 1920 - do wysokości 1/4 części ogólnie subskrybowanej sumy w każdym z następujących wypadków, a mianowicie:

1) jeżeli przedstawione obligacje austrjackich pożyczek wojennych były zarejestrowane przez Polską Komisję Likwidacyjną,
2) jeżeli złożone obligacje austrjackich pożyczek wojennych były subskrybowane w tej samej instytucji, która obecnie przyjmuje wpłatę, na długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z roku 1920,
3) jeżeli ogólna suma, obligacji austrjackich pożyczek wojennych, przedstawionych do wpłaty nie przewyższa 5.000 mk. polskich.

We wszystkich wyżej wymienionych wypadkach wpłata w obligacjach austrjackich pożyczek wojennych może być przyjętą na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 z tem jednak zastrzeżeniem, że subskrybent udowodni w sposób niewątpliwy, iż przedstawione przez niego obligacje austrjackich pożyczek wojennych subskrybował sam, a nie nabył z rąk osób trzecich.

Art.  4.

Pozatem osoby, które przedstawią tymczasowe świadectwa imienne na dokonaną przez nie subskrybcje na długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920, wpłaconą w gotowiźnie, będą mogły dokonać dodatkową subskrybcje na tę pożyczkę do wysokości 1/3 sumy subskrybowanej w gotowiźnie, uskuteczniając tę dodatkową wpłatę w obligacjach austrjackich pożyczek wojennych.

Art.  5.

Obligacje austrjackich pożyczek wojennych, stanowiące własność osób prywatnych, które udowodnią, że nie mają ich więcej ponad 700 mk - tudzież obligacje austrjackich pożyczek wojennych, stanowiące własność instytucji użyteczności publicznej - mogą być na warunkach określonych w ustawie z 11 maja r. b. przyjmowane przy wpłatach na długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920 - do wysokości 50% ogólnie subskrybowanej sumy za specjalnem zezwoleniem Dyrekcji Okręgów Skarbowych w b. Galicji, a izb Skarbowych w Lublinie i Kielcach - w b. Królestwie Kongresowem.

Art.  6.

Jeżeli na pewną część sumy subskrybowanej zostaną wpłacone obligacje austrjackich pożyczek wojennych, to na wydawanych świadectwach tymczasowych długoterminowej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 - miejsce sprzedaży umieści obowiązkowo na odwrotnej stronie świadectwa tymczasowego adnotację:

"wpłacono w gotówce mk. polsk ....... słownie ......... wpłacono w obligacjach austrjackich pożyczek wojennych mk. polsk ...... słownie ...... (bez prawa lombardu)

razem mk. polsk ....... słownie .......

....................................................... "

(podpis, pieczęć i dala)"

Jeżeli zaś początkowo subskrybcja została dokonaną tylko w gotówce, później zaś dodatkowo, na mocy art. 3 i 4 niniejszego rozporządzenia - w obligacjach austrjackich pożyczek wojennych, to będą wydawane na te dodatkowe wpłaty oddzielne tymczasowe świadectwa, na których odwrotnej stronie miejsca sprzedaży umieści obowiązkowo następującą adnotację:

"wpłacono dodatkowo do świadectwa tymczasowego № ...... w obligacjach austrjackich pożyczek wojennych. Prawo lombardu nie przysługuje.

....................................................... "

(podpis, pieczęć i dala)"

na odwrotnej zaś stronie świadectwa tymczasowego, wydanego poprzednio przy wpłacie gotówkowej - miejsce sprzedaży umieści obowiązkowo adnotację następującego brzmienia:

"przyjęto dodatkową wpłatę w pożyczce austrjackiej wojennej na sumę mk. polsk....... słowni e.......

....................................................... "

(podpis, pieczęć i dala)"

Art.  7.

Przy wpłatach obligacji austrjackich pożyczek wojennych na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 będą wydawane tymczasowe świadectwa wyłącznie imienne, nie zaś na okaziciela.

Art.  8.

Świadectwa tymczasowe, wydane na długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920, na które wpłata została całkowicie dokonaną w austrjackich pożyczkach wojennych, nie mogą być przyjmowane do lombardowania przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową.

Pod zastaw tymczasowych świadectw, na które została dokonaną wpłata częściowo w gotowiźnie, częściowo zaś w obligacjach austrjackich pożyczek wojennych, - Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa będzie udzielała pożyczki w wysokości 80% wyłącznie od sumy wpłaconej w gotowiźnie.

Warszawa, dnia 21 maja 1920 r.

* Z dniem 12 sierpnia 1920 r. przy dokonywanych na zasadzie postanowień nin. rozporządzenia wpłatach obligacji austrjackich pożyczek wojennych na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 mogą Oddziały Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, Kasy Skarbowe i Urzędy Podatkowe do czasu przeprowadzenia rejestracji, przewidzianej w art. 2 nin. rozporządzenia, przyjmować od osób, będących niewątpliwie obywatelami polskimi, tudzież od instytucji, funduszów i osób prawnych, mających główną siedzibę na obszarze Rzeczypospolitej, całą ilość posiadanych przez nie przed dniem 1 listopada 1918 r. obligacji austrjackich pożyczek wojennych w stosunku w art. 1, 4 i 5 nin. rozporządzenia ustalonym. Wyżej wymienione osoby i instytucje, posiadające obligacje austrjackiej pożyczki wojennej w przechowaniu poza granicami Rzeczypospolitej, będą mogły po przeprowadzeniu rejestracji, przewidzianej w art. 2 nin. rozporządzenia aż do terminu, który później oznaczony zostanie, dokonać za okazaniem imiennych świadectw tymczasowych na uskutecznioną przez nie gotówkową subskrybcję na 5% długoterminowa wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920, dodatkowej wpłaty na tą pożyczkę w zarejestrowanych obligacjach do wysokości 1/3 zaś, w wypadkach, przewidzianych w art. 5, do całkowitej wysokości sumy subskrybowanej w gotowiźnie - o ile wykażą, że sprowadzenie obligacji austrjackich pożyczek wojennych w granice Rzeczypospolitej nastąpiło za zezwoleniem odnośnego Przedstawicielstwa Polskiego za granicą, zgodnie z art. 1 i art. 2 rozporządzenia z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz.U.20.63.423).

Z dniem 24 października 1920 r. nin. rozporządzenie zostało zmienione przez rozporządzenie z dnia 30 września 1920 r. (Dz.U.20.95.631) - zob. art. 1, 2 i 3 powołanego rozporządzenia.

Z dniem 12 marca 1921 r. nin. rozporządzenie zostało zmienione przez rozporządzenie z dnia dnia 8 lutego 1921 r. (Dz.U.21.23.130).