Przyjęcie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. - Dz.U.2004.197.2024 - OpenLEX

Przyjęcie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.197.2024

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
Przyjmuje się Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(Załącznik do rozporządzenia jest zawarty w oddzielnym załączniku do niniejszego numeru)

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U.05.40.382), nie zostały naniesione na tekst. Zmiany te są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U.06.29.206), nie zostały naniesione na tekst. Zmiany te są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U.06.71.491), nie zostały naniesione na tekst. Zmiany te są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U.07.54.360), nie zostały naniesione na tekst. Zmiany te są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

Zmiany załącznika wynikające z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (Dz.U.08.108.694), nie zostały naniesione na tekst. Zmiany te są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia zmieniającego.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  2

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 2004-2006

Spis treści

Słownik terminologiczny

tekst

Rozdział I. Wstęp

tekst

Rozdział II. Cel Uzupełnienia Programu i strategia jego osiągnięcia

tekst

Rozdział III. Ogólny opis oceny ex ante Działań Programu

tekst

Rozdział IV. Opis Działań w podziale na obszary wsparcia

4.1 Aktywna polityka rynku pracy

4.1.1 Analiza aktywnych form wspierania rozwoju zasobów ludzkich

4.1.2 Wyniki konsultacji społecznych

4.1.3 Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

4.1.4 Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

4.1.5 Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

tekst

4.2 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego

4.2.1 Analiza zjawiska wykluczenia społecznego

4.2.2 Wyniki konsultacji społecznych

4.2.3 Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

4.2.4 Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

tekst

4.3 Wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy

4.3.1 Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy

4.3.2 Wyniki konsultacji społecznych

4.3.3 Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

tekst

4.4 Kształcenie ustawiczne

4.4.1 Analiza systemu edukacji, w tym kształcenia ustawicznego

4.4.2 Wyniki konsultacji społecznych

4.4.3 Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie

4.4.4 Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

tekst

4.5 Adaptacyjność i rozwój przedsiębiorczości

4.5.1 Analiza sytuacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MSP

4.5.2 Wyniki konsultacji społecznych

4.5.3 Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

tekst

Rozdział V. Priorytet 3 - Pomoc techniczna

5.1 Identyfikacja potrzeb pomocy technicznej

5.2 Wsparcie zarządzania SPO RZL

5.3 Informacja i promocja działań SPO RZL

5.4 Zakup sprzętu komputerowego

tekst

Rozdział VI. Opis podsumowujący sposób wdrażania działań

6.1 Zadania instytucji wdrażających i Instytucji Pośredniczących w zakresie zarządzania finansowego

6.2 Podstawy zatwierdzania projektów do realizacji

6.2.1 Zasady wyboru projektów

6.2.2 Wnioskowanie o środki z EFS

6.3 Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu

6.4 Monitorowanie i ocena projektów przyjętych do realizacji

tekst

Rozdział VII. Plan finansowy

7.1 Tabele finansowe

7.2 Kontrola finansowa

7.2.1 Ogólny system płatności

7.2.2 Podstawowe zasady finansowania projektów

7.2.3 Audyt i kontrola projektów przyjętych do realizacji

7.2.3.2.1 Kontrola skarbowa pomocy

7.2.3.2.2 Inne instytucje upoważnione do kontroli

tekst

Rozdział VIII. Opis rozwiązań dotyczących zapewnienia współfinansowania

tekst

Rozdział IX. Strategia promocji i działań informacyjnych SPO RZL

9.1 Cele

9.2 Grupy docelowe

9.3 Instrumenty działań informacyjnych i promocyjnych

9.4 Podział zadań informacyjnych i promocyjnych pomiędzy poszczególne instytucje i organizacje zaangażowane we wdrażanie SPO RZL i promocję EFS

9.4.1 Instytucja Zarządzająca

9.4.2 Informacyjna Grupa Robocza

9.4.3 Instytucje wdrażające

9.4.4 Beneficjenci

9.4.5 Inne instytucje biorące udział w promocji SPO RZL i EFS, np.: KOSzFES, ROSzEFS

9.5 Wstępny harmonogram działań promocyjnych i informacyjnych

9.6 Budżet działań promocyjnych

9.7 Metody ewaluacji i sprawozdawczości podejmowanych działań

tekst

Rozdział X. Sposób wymiany danych i informacji

tekst

Załącznik nr 1

tekst

Załącznik nr 2

tekst

Załącznik nr 3

tekst

Załącznik nr 4

tekst

Załącznik nr 5

tekst

Załącznik nr 6

tekst

Załącznik nr 7

tekst

Załącznik nr 8

tekst

1 Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).
2 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 lutego 2005 r. (Dz.U.05.40.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 marca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.29.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.29.206) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.71.491) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 lutego 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2006 r. (Dz.U.06.71.491) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 kwietnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 marca 2007 r. (Dz.U.07.54.360) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 2007 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2008 r. (Dz.U.08.108.694) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 czerwca 2008 r.

Zmiany nie zostały naniesione na tekst.