Przyjęcie przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.7.57

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 lutego 1973 r.
w sprawie przyjęcia przez szereg państw Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z § 38 Porozumienia o przywilejach i immunitetach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, przyjętego przez Radę Zarządzających Agencji dnia 1 lipca 1959 r. (Dz. U. z 1970 r. Nr 28, poz. 222), następujące państwa złożyły Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dokumenty przyjęcia tego porozumienia w niżej podanych datach:
Rumunia dnia 7 października 1970 r.

z zastrzeżeniem, że Socjalistyczna Republika Rumunii nie uważa się za związaną postanowieniami § 34 Porozumienia oraz postanowieniami § 26 w takim zakresie, w jakim dotyczą one § 34. Socjalistyczna Republika Rumunii stoi na stanowisku, że spory dotyczące interpretacji lub stosowania Porozumienia mogą być kierowane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości tylko za zgodą, w każdym poszczególnym przypadku, wszystkich stron w sporze;

Grecja dnia 2 listopada 1970 r.,

Indonezja dnia 4 czerwca 1970 r.

z następującymi zastrzeżeniami:

"Do artykułu II § 2 lit. b) - zdolność Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej do nabywania i zbywania nieruchomości będzie wykonywana zgodnie z ustawami i innymi przepisami krajowymi;

do artykułu X § 34 - w sprawie kompetencji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do sporów dotyczących interpretacji lub stosowania Porozumienia Rząd Indonezji zastrzega sobie prawo podtrzymania stanowiska, że zgoda wszystkich stron w sporze musi być uzyskana w każdym poszczególnym przypadku przed wniesieniem sporu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości;

do artykułu VI § 18 - przywileje i immunitety przyznane na mocy Porozumienia funkcjonariuszom Agencji, inne niż te, które także wynikają z artykułu XV Statutu Agencji, takie jak immunitet jurysdykcyjny w odniesieniu do ich wypowiedzi ustnych lub pisemnych i czynności dokonywanych przez nich w charakterze urzędowym, nie mogą być przyznane obywatelom indonezyjskim zatrudnionym jako personel Agencji w Indonezji;",

Irlandia dnia 29 lutego 1972 r.,

Luksemburg dnia 24 marca 1972 r.

z zastrzeżeniem, że Luksemburg nie będzie stosował ostatniego zdania artykułu VI § 20 porozumienia.

Zgodnie z § 38 porozumienia weszło ono w życie w stosunku do wyżej wymienionych państw w dniu złożenia ich dokumentów przyjęcia.