Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.24.112

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 1962 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 marca 1962 r.
w sprawie przyjęcia przez Stany Zjednoczone Ameryki, Kuwejt i Islandię Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z art. XIV Międzynarodowej Konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, sporządzonej w Londynie dnia 12 maja 1954 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 28, poz. 135), że niżej wymienione państwa złożyły Sekretarzowi Generalnemu Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej dokumenty przyjęcia powyższej Konwencji:
Stany Zjednoczone Ameryki dnia 8 września 1961 r.

z następującym oświadczeniem i zastrzeżeniem:

"Przyjmując Konwencję, Stany Zjednoczone oświadczają, że czynią to pod warunkiem, iż art. XI istotnie zastrzega stronom Konwencji swobodę wykonywania działalności ustawodawczej na wodach terytorialnych, włączając w to stosowanie istniejących praw, niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia Konwencji, które mogłoby wydać się z tym sprzeczne. W szczególności rozumie się, że wykroczenia na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych będą nadal karalne zgodnie z ustawodawstwem Stanów Zjednoczonych bez względu na miejsce zarejestrowania statku.

Stany Zjednoczone przyjmują art. VIII Konwencji z zastrzeżeniem, że chociaż będą żądały, aby władze portowe, bazy przeładunkowe paliw płynnych lub prywatni przedsiębiorcy dostarczyli odpowiednich urządzeń odbiorczych, Stany Zjednoczone nie będą zobowiązane do budowania, prowadzenia lub utrzymywania urządzeń brzegowych w miejscach położonych na wybrzeżu lub wodach Stanów Zjednoczonych, gdzie takie urządzenia mogą być uważane za nieodpowiednie, ani też do przyjęcia jakiegokolwiek zobowiązania finansowego dla udzielenia pomocy w takiej działalności.

Stany Zjednoczone przyjmują Konwencję z zastrzeżeniem, że poprawki zakomunikowane Umawiającym się Rządom, zgodnie z postanowieniami art. XVI ustęp 2, staną się wiążące dla Stanów Zjednoczonych jedynie po notyfikacji powiadamiającej o przyjęciu ich przez Stany Zjednoczone".

Kuwejt dnia 27 listopada 1961 r.

Islandia dnia 23 lutego 1962 r.