Przyjęcie przez Grecję Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.7.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 marca 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 lutego 1973 r.
w sprawie przyjęcia przez Grecję Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem X ust. 2 Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego obrotu morskiego, sporządzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 30, poz. 236), złożony został dnia 8 czerwca 1972 r. Sekretarzowi Generalnemu Międzyrządowej Morskiej Organizacji Doradczej dokument przyjęcia powyższej konwencji przez Grecję.
W odniesieniu do norm zawartych w załączniku do konwencji dokument ten zawiera następujące stwierdzenie:

"Niniejsza Konwencja i Załącznik do niej zostały zatwierdzone przez dekret nr 1028 z dnia 10 listopada 1971 r. (Dziennik Urzędowy tom A nr 250 z dnia 6 grudnia 1971 r.) z wyjątkiem następujących norm Załącznika: normy 2.16 - w odniesieniu do statków poniżej 100 ton - oraz norm 5.2, 5.3 i 5.7."

Zgodnie z artykułem XI konwencji weszła ona w życie w stosunku do Grecji dnia 7 sierpnia 1972 r.