Rozdział 4 - Zasady wynagradzania i szczególne uprawnienia młodocianych. - Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1989 r.

Rozdział  4

Zasady wynagradzania i szczególne uprawnienia młodocianych.

§  13.
1. 3
Młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1)
5.300 zł do 5.500 zł w pierwszym roku nauki,
2)
5.650 zł do 5.950 zł w drugim roku nauki,
3)
6.450 zł do 6.750 zł w trzecim roku nauki.
2. 4
(skreślony).
3.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) może ustalić dla młodocianych szkolonych w zawodach szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej wynagrodzenie do 25% wyższe od ustalonego według zasad określonych w ust. 1 i 2.
4.
Młodociani, którzy w ostatnim roku nauki zawodu odbywają praktyczną naukę zawodu w zakresie działalności produkcyjnej lub usługowej zakładu pracy, mogą być wynagradzani według stawki płac ustalonej dla I kategorii zaszeregowania robotników danej działalności produkcyjnej lub usługowej.
5. 5
Młodociani zatrudnieni w zakładach pracy, w których na podstawie odrębnych przepisów został wprowadzony dodatek z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych, i wynagradzani w trzecim roku nauki według stawki płac robotników działalności produkcyjnej lub usługowej zakładu, do czasu włączenia tego dodatku do stawek płac zasadniczych robotników, otrzymują go w wysokości i na zasadach określonych w tych odrębnych przepisach
§  14.
1. 6
Młodocianym, którzy właściwie wykonują obowiązki określone w zakładowym regulaminie pracy oraz regulaminie szkoły, a przede wszystkim osiągają pozytywne wyniki w praktycznej i teoretycznej nauce zawodu, mogą być przyznane kwartalne nagrody w wysokości do 20% wynagrodzenia kwartalnego, określonego na zasadach ustalonych w § 13.
2.
Minister Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali zasady przyznawania nagród określonych w ust. 1.
§  15.
Utrzymuje się dotychczasowe zasady wynagradzania młodocianych zatrudnianych w celu odbycia nauki zawodu w zakładach pracy, jeżeli są one korzystniejsze od przewidzianych w § 13.
§  16. 7
Młodocianym odbywającym w zakładzie pracy przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5.950 zł miesięcznie.
§  17.
Młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego i będącym uczniami szkół zawodowych lub szkół ogólnokształcących przysługują uprawnienia do korzystania z ulg taryfowych przy przejazdach kolejami na zasadach stosowanych wobec uczniów szkół dla młodzieży nie pracującej.
§  18.
Młodociani wynagradzani według zasad określonych w § 13, 15 i 16, zatrudnieni na stanowiskach, na których przysługują posiłki regeneracyjno-wzmacniające, uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z tych posiłków.
3 § 13 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.18.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.

4 § 13 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1984 r.
5 § 13 ust. 5:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.47.255) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1989 r.

6 § 14 ust. 1 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1975 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.75.14.85).
7 § 16:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.18.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.