Rozdział 3 - Przyuczenie do wykonywania określonej pracy. - Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1989 r.

Rozdział  3

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

§  11.
1.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy, zwane dalej "przyuczeniem", może trwać od 3 miesięcy do 1 roku, a jeżeli jest to uwarunkowane szczególnym interesem młodocianego - do 1,5 roku.
2.
Czas trwania oraz programy przyuczenia są ustalane przez zakład pracy na podstawie wytycznych jednostki nadrzędnej.
§  12.
1.
Po ukończeniu przyuczenia przez młodocianego zakładowa komisja kwalifikacyjna, o której mowa w § 8, przeprowadza egzamin. Jeżeli wynik egzaminu jest pomyślny, zakład pracy wydaje zaświadczenie określające czas trwania przyuczenia, rodzaj pracy oraz ocenę komisji kwalifikacyjnej.
2.
W razie negatywnego wyniku egzaminu zakładowa komisja kwalifikacyjna ustala, na jaki okres należy przedłużyć przyuczenie, z tym jednak że okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy.