Rozdział 2 - Nauka zawodu. - Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1989 r.

Rozdział  2

Nauka zawodu.

§  3. 1
(skreślony).
§  4.
Zakład pracy jest obowiązany:
1)
wydzielić dla młodocianych szkoleniowe stanowiska pracy,
2)
wyznaczyć pracowników wykwalifikowanych w danym zawodzie jako instruktorów nauki zawodu,
3)
kontrolować zgodność przebiegu pracy młodocianych z programem praktycznej nauki zawodu oraz wykonywanie przez nich obowiązku dokształcania się,
4)
wykonywać funkcję wychowawczą wobec młodocianego w celu kształtowania jego postawy społecznej i zawodowej.
§  5.
Młodociany zatrudniony w celu nauki zawodu jest obowiązany:
1)
dążyć do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce zawodu,
2)
wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania się,
3)
odnosić się z szacunkiem do przełożonych i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy.
§  6.
1.
Jednostka nadrzędna może ustalić dla zakładu pracy:
1)
wskaźnik zatrudnienia młodocianych,
2)
obowiązek przyjmowania młodocianych w celu nauki zawodu w większej liczbie, niż to wynika z potrzeb zakładu pracy, ze wskazaniem trybu finansowania kosztów wynikających ze zwiększenia stanu zatrudnienia wraz z określeniem zakładów pracy, które zatrudnią młodocianych po ukończeniu nauki zawodu.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 zakład pracy zawiera z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony oraz informuje młodocianego o możliwości zatrudnienia po ukończeniu nauki zawodu.
§  7.
Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych.
§  8.
W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie w innym zakładzie pracy czas odbytej poprzednio nauki zawodu zalicza się młodocianemu po sprawdzeniu przez zakładową komisję kwalifikacyjną stopnia opanowania zawodu.
§  9.
1.
Minister Oświaty i Wychowania określi zasady wypełniania obowiązku dokształcania się młodocianych w szkołach zawodowych i ogólnokształcących.
2. 2
(skreślony).
§  10.
Osobom, które otrzymały świadectwo ukończenia nauki zawodu, przysługuje bez potrzeby zdawania egzaminu tytuł kwalifikowanego robotnika w określonym zawodzie, przyznawany w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami.
1 § 3 skreślony przez § 27 rozporządzenia z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu (Dz.U.85.52.268) z dniem 1 stycznia 1986 r.
2 § 9 ust. 2 skreślony przez § 27 rozporządzenia z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu (Dz.U.85.52.268) z dniem 1 stycznia 1986 r.