Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.37.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1974 r.
w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Na podstawie art. 191 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zwanych w dalszym ciągu "młodocianymi", może odbywać się w zakładach pracy jako:
1)
nauka zawodu,
2)
przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
2.
Nauka zawodu ma na celu przygotowanie zawodowe młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika.
3.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze robotnika przyuczonego i może dotyczyć prac, których rodzaj nie wymaga odbycia nauki zawodu.
§  2.
1.
Zakład pracy jest obowiązany zawrzeć z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, która powinna określać:
1)
rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
2)
czas trwania przygotowania zawodowego,
3)
sposób dokształcania teoretycznego młodocianego,
4)
wysokość wynagrodzenia.
2.
Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianego zawiera się na piśmie.

Nauka zawodu.

§  3. 1
(skreślony).
§  4.
Zakład pracy jest obowiązany:
1)
wydzielić dla młodocianych szkoleniowe stanowiska pracy,
2)
wyznaczyć pracowników wykwalifikowanych w danym zawodzie jako instruktorów nauki zawodu,
3)
kontrolować zgodność przebiegu pracy młodocianych z programem praktycznej nauki zawodu oraz wykonywanie przez nich obowiązku dokształcania się,
4)
wykonywać funkcję wychowawczą wobec młodocianego w celu kształtowania jego postawy społecznej i zawodowej.
§  5.
Młodociany zatrudniony w celu nauki zawodu jest obowiązany:
1)
dążyć do uzyskiwania jak najlepszych wyników w nauce zawodu,
2)
wypełniać systematycznie obowiązek dokształcania się,
3)
odnosić się z szacunkiem do przełożonych i przestrzegać zasad koleżeńskiej współpracy.
§  6.
1.
Jednostka nadrzędna może ustalić dla zakładu pracy:
1)
wskaźnik zatrudnienia młodocianych,
2)
obowiązek przyjmowania młodocianych w celu nauki zawodu w większej liczbie, niż to wynika z potrzeb zakładu pracy, ze wskazaniem trybu finansowania kosztów wynikających ze zwiększenia stanu zatrudnienia wraz z określeniem zakładów pracy, które zatrudnią młodocianych po ukończeniu nauki zawodu.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 zakład pracy zawiera z młodocianym umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego na czas określony oraz informuje młodocianego o możliwości zatrudnienia po ukończeniu nauki zawodu.
§  7.
Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych.
§  8.
W razie przerwania nauki zawodu i podjęcia jej w tym samym lub pokrewnym zawodzie w innym zakładzie pracy czas odbytej poprzednio nauki zawodu zalicza się młodocianemu po sprawdzeniu przez zakładową komisję kwalifikacyjną stopnia opanowania zawodu.
§  9.
1.
Minister Oświaty i Wychowania określi zasady wypełniania obowiązku dokształcania się młodocianych w szkołach zawodowych i ogólnokształcących.
2. 2
(skreślony).
§  10.
Osobom, które otrzymały świadectwo ukończenia nauki zawodu, przysługuje bez potrzeby zdawania egzaminu tytuł kwalifikowanego robotnika w określonym zawodzie, przyznawany w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

§  11.
1.
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy, zwane dalej "przyuczeniem", może trwać od 3 miesięcy do 1 roku, a jeżeli jest to uwarunkowane szczególnym interesem młodocianego - do 1,5 roku.
2.
Czas trwania oraz programy przyuczenia są ustalane przez zakład pracy na podstawie wytycznych jednostki nadrzędnej.
§  12.
1.
Po ukończeniu przyuczenia przez młodocianego zakładowa komisja kwalifikacyjna, o której mowa w § 8, przeprowadza egzamin. Jeżeli wynik egzaminu jest pomyślny, zakład pracy wydaje zaświadczenie określające czas trwania przyuczenia, rodzaj pracy oraz ocenę komisji kwalifikacyjnej.
2.
W razie negatywnego wyniku egzaminu zakładowa komisja kwalifikacyjna ustala, na jaki okres należy przedłużyć przyuczenie, z tym jednak że okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Zasady wynagradzania i szczególne uprawnienia młodocianych.

§  13.
1. 3
Młodocianym w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości:
1)
5.300 zł do 5.500 zł w pierwszym roku nauki,
2)
5.650 zł do 5.950 zł w drugim roku nauki,
3)
6.450 zł do 6.750 zł w trzecim roku nauki.
2. 4
(skreślony).
3.
Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Oświaty i Wychowania na wniosek właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego) może ustalić dla młodocianych szkolonych w zawodach szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej wynagrodzenie do 25% wyższe od ustalonego według zasad określonych w ust. 1 i 2.
4.
Młodociani, którzy w ostatnim roku nauki zawodu odbywają praktyczną naukę zawodu w zakresie działalności produkcyjnej lub usługowej zakładu pracy, mogą być wynagradzani według stawki płac ustalonej dla I kategorii zaszeregowania robotników danej działalności produkcyjnej lub usługowej.
5. 5
Młodociani zatrudnieni w zakładach pracy, w których na podstawie odrębnych przepisów został wprowadzony dodatek z tytułu wzrostu cen podstawowych artykułów żywnościowych, i wynagradzani w trzecim roku nauki według stawki płac robotników działalności produkcyjnej lub usługowej zakładu, do czasu włączenia tego dodatku do stawek płac zasadniczych robotników, otrzymują go w wysokości i na zasadach określonych w tych odrębnych przepisach
§  14.
1. 6
Młodocianym, którzy właściwie wykonują obowiązki określone w zakładowym regulaminie pracy oraz regulaminie szkoły, a przede wszystkim osiągają pozytywne wyniki w praktycznej i teoretycznej nauce zawodu, mogą być przyznane kwartalne nagrody w wysokości do 20% wynagrodzenia kwartalnego, określonego na zasadach ustalonych w § 13.
2.
Minister Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali zasady przyznawania nagród określonych w ust. 1.
§  15.
Utrzymuje się dotychczasowe zasady wynagradzania młodocianych zatrudnianych w celu odbycia nauki zawodu w zakładach pracy, jeżeli są one korzystniejsze od przewidzianych w § 13.
§  16. 7
Młodocianym odbywającym w zakładzie pracy przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5.950 zł miesięcznie.
§  17.
Młodocianym zatrudnionym w celu przygotowania zawodowego i będącym uczniami szkół zawodowych lub szkół ogólnokształcących przysługują uprawnienia do korzystania z ulg taryfowych przy przejazdach kolejami na zasadach stosowanych wobec uczniów szkół dla młodzieży nie pracującej.
§  18.
Młodociani wynagradzani według zasad określonych w § 13, 15 i 16, zatrudnieni na stanowiskach, na których przysługują posiłki regeneracyjno-wzmacniające, uprawnieni są do bezpłatnego korzystania z tych posiłków.

Przepisy końcowe.

§  19.
Rozporządzenie niniejsze nie narusza przepisów uchwały nr 185 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1972 r. w sprawie ochotniczych hufców pracy przy Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej (Monitor Polski Nr 36, poz. 199).
§  20.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie zatrudniania młodocianych przez zakłady pracy w celu nauki zawodu, przyuczania do określonej pracy i odbycia wstępnego stażu pracy (Monitor Polski Nr 78, poz. 453),
2)
uchwała nr 191 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1960 r. w sprawie rozwoju szkolenia zawodowego w zakładach pracy (Monitor Polski Nr 52, poz. 247),
3)
uchwała nr 28 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1964 r. w sprawie zasad gospodarowania funduszem płac uczniów (Monitor Polski Nr 13, poz. 58).
§  21.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.
1 § 3 skreślony przez § 27 rozporządzenia z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu (Dz.U.85.52.268) z dniem 1 stycznia 1986 r.
2 § 9 ust. 2 skreślony przez § 27 rozporządzenia z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu (Dz.U.85.52.268) z dniem 1 stycznia 1986 r.
3 § 13 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.18.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.

4 § 13 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1984 r.
5 § 13 ust. 5:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 lipca 1989 r. (Dz.U.89.47.255) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1989 r.

6 § 14 ust. 1 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 1975 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.75.14.85).
7 § 16:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.3.16) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1984 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 1985 r. (Dz.U.85.18.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1985 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 lutego 1988 r. (Dz.U.88.3.19) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1988 r.