Rozdział 4 - Specjalizacja techniczno-budowlana - Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r.

Rozdział  4

Specjalizacja techniczno-budowlana

§  9. 
Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  10. 
1. 
Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej są:
1)
decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
2)
oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 1, w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.
2. 
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej przeprowadza się na podstawie przedstawionych dokumentów.