Rozdział 3 - Przeprowadzanie egzaminu - Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r.

Rozdział  3

Przeprowadzanie egzaminu

§  6. 
1. 
Część pisemna egzaminu składa się z 30 do 90 pytań w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się kandydat.
2. 
Część pisemna egzaminu dotyczy znajomości:
1)
ustawy oraz ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się kandydat, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie - 70% pytań;
2)
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - 20% pytań;
3)
postępowania administracyjnego - 10% pytań.
3. 
Czas trwania części pisemnej egzaminu wynika z pomnożenia liczby pytań przez 1,5 minuty i liczy się od wskazanego przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania testu.
4. 
Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi.
5. 
Część pisemna egzaminu odbywa się w okręgowych izbach właściwej izby w tym samym terminie i czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań.
6. 
Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu następuje w przypadku udzielenia przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 75% pytań.
§  7. 
1. 
Część ustna egzaminu polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu składającego się z 5 do 10 pytań dostosowanych do rodzaju uprawnień, o których nadanie ubiega się kandydat, w tym na:
1)
pytania dotyczące:
a)
umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
b)
umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
c)
zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się kandydat;
2)
pytanie obejmujące część praktyczną polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się kandydat.
2. 
Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, których zakres wiąże się z pytaniami z wylosowanego zestawu.
3. 
Czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, z czego nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi.
4. 
Podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami, w tym Eurokodami, posiadanymi przez kandydata lub udostępnionymi przez komisję egzaminacyjną, w postaci papierowej.
§  8. 
Pytania egzaminacyjne części pisemnej oraz części ustnej przygotowuje się odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych w ramach danej specjalności.