Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a)
kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności,
b)
wykaz zawodów związanych z budownictwem,
c)
wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności;
2)
sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:
a)
dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania,
b)
stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej,
c)
dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki,
d)
przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.