Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. - Dz.U.2019.831 - OpenLEX

Przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.831

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje i zakres przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie:
a)
kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności,
b)
wykaz zawodów związanych z budownictwem,
c)
wykaz specjalizacji wyodrębnionych w ramach poszczególnych specjalności;
2)
sposób stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji, w tym sposób:
a)
dokumentowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia, a także kwalifikowania,
b)
stwierdzania przygotowania zawodowego oraz jego dokumentowania do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej,
c)
dokumentowania i odbywania praktyki, a także kryteria uznawania praktyki,
d)
przeprowadzania egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Praktyka zawodowa, dokumentowanie, kwalifikowanie i weryfikacja posiadanego wykształcenia

§  2. 
1. 
Właściwa izba architektów albo właściwa izba inżynierów budownictwa, zgodnie z właściwością określoną w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 577 i 730), zwana dalej "izbą", uznaje praktykę zawodową, która została odbyta po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, jeżeli została potwierdzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.
2. 
Praktykę zawodową uznaje się, jeżeli jej zakres odpowiada zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca.
3. 
Izba uznaje również praktykę zawodową odbytą po ukończeniu trzeciego roku studiów, potwierdzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisaną na listę członków izby.
4. 
Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się:
1)
wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w urzędach obsługujących organy nadzoru budowlanego;
2)
pracę polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych wykonywaną w urzędach obsługujących organy administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej;
3)
pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.
5. 
Dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 4, uznaje się za rok praktyki zawodowej na budowie.
6. 
Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 4, potwierdza osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisana na listę członków izby.
7. 
Dokumentem potwierdzającym odbycie:
1)
praktyki zawodowej oraz praktyki, o której mowa w art. 14 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jest oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest zaświadczenie wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej, ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki z zakresu danej specjalności.
8. 
Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 1995 r. jest zaświadczenie wydane przez jednostkę, w której była odbywana ta praktyka.
9. 
Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej w okresie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 25 września 2014 r. jest książka praktyki zawodowej zawierająca wpisy potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której była odbywana ta praktyka.
§  3. 
1. 
Odbycie praktyki zawodowej za granicą potwierdza się dokumentem wydanym przez kierownika jednostki, w której była odbywana praktyka zawodowa, potwierdzonym przez osobę posiadającą uprawnienia odpowiednie w danym kraju, pod kierunkiem której była odbywana ta praktyka.
2. 
Dokument, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wskazanie robót budowlanych i obiektów budowlanych, przy których projektowaniu bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczną na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem charakteru wykonywanych czynności oraz ze wskazaniem rodzaju, przeznaczenia i konstrukcji danego obiektu oraz, odpowiednio do specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca, inne charakterystyczne parametry techniczne lub użytkowe danego obiektu, a także lokalizację inwestycji i nazwę inwestora;
2)
potwierdzenie okresu odbywania praktyki zawodowej ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki;
3)
ogólną ocenę teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się wnioskodawca, dokonaną przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka.
3. 
Przepisów ust. 2 nie stosuje się do praktyki zawodowej odbytej przed dniem 1 stycznia 1995 r.
§  4. 
1. 
Dokumentami potwierdzającymi wykształcenie i przygotowanie zawodowe są:
1)
odpis dyplomu ukończenia studiów albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
2)
suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów;
3)
dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 7-9 lub w § 3 ust. 1;
4)
zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą - w przypadku ukończenia studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);
5)
wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej.
2. 
Weryfikacji posiadanego wykształcenia i kwalifikowania izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności zakresu kierunku ukończonych studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Weryfikacji posiadanego wykształcenia i kwalifikowania w zakresie zawodów związanych z budownictwem dla danej specjalności uprawnień budowlanych izba dokonuje przez stwierdzenie zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo uzyskanych kwalifikacji zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika z wykazem zawodów związanych z budownictwem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Stwierdzenie zgodności zakresu kierunku ukończonych studiów z kierunkiem studiów odpowiednim lub pokrewnym dla specjalności uprawnień budowlanych określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia następuje, jeżeli:
1)
nazwa kierunku ukończonych studiów jest zgodna z zakresem kierunku studiów lub
2)
z suplementu do dyplomu albo zaświadczenia o przebiegu studiów wynika, że nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub liczbie godzin zajęć obejmowała zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów.
5. 
Stwierdzenie posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, następuje, jeżeli:
1)
nazwa specjalności lub zakres kształcenia określone w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych lub
2)
informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo w zaświadczeniu o przebiegu studiów potwierdzają, że program studiów obejmował zajęcia w tym zakresie.
6. 
Wykształcenie uzyskane przed dniem 25 września 2014 r., w przypadku którego kierunek studiów lub zawód nauczany na poziomie technika odbiega od określonego odpowiednio w załączniku nr 2 i 3 do rozporządzenia, podlega indywidualnej weryfikacji i kwalifikowaniu przez izbę jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.
7. 
Weryfikacja wykształcenia w zakresie kierunku studiów, o której mowa w ust. 6, odbywa się na podstawie suplementu do dyplomu albo zaświadczenia o przebiegu studiów.
8. 
Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych, w przypadku którego kierunek studiów jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, podlega indywidualnemu kwalifikowaniu jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.
§  5. 
Izba może zwrócić się do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo do autora projektu lub inwestora o przedstawienie prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane.

Przeprowadzanie egzaminu

§  6. 
1. 
Część pisemna egzaminu składa się z 30 do 90 pytań w zależności od rodzaju uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się kandydat.
2. 
Część pisemna egzaminu dotyczy znajomości:
1)
ustawy oraz ustaw odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się kandydat, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie - 70% pytań;
2)
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - 20% pytań;
3)
postępowania administracyjnego - 10% pytań.
3. 
Czas trwania części pisemnej egzaminu wynika z pomnożenia liczby pytań przez 1,5 minuty i liczy się od wskazanego przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcę momentu przystąpienia do rozwiązywania testu.
4. 
Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi.
5. 
Część pisemna egzaminu odbywa się w okręgowych izbach właściwej izby w tym samym terminie i czasie, na podstawie tych samych zestawów pytań.
6. 
Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu następuje w przypadku udzielenia przez osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 75% pytań.
§  7. 
1. 
Część ustna egzaminu polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu składającego się z 5 do 10 pytań dostosowanych do rodzaju uprawnień, o których nadanie ubiega się kandydat, w tym na:
1)
pytania dotyczące:
a)
umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa,
b)
umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej,
c)
zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się kandydat;
2)
pytanie obejmujące część praktyczną polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy w zakresie specjalności uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiega się kandydat.
2. 
Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, których zakres wiąże się z pytaniami z wylosowanego zestawu.
3. 
Czas trwania części ustnej egzaminu wynosi 60 minut, z czego nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się kandydata do odpowiedzi.
4. 
Podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami, w tym Eurokodami, posiadanymi przez kandydata lub udostępnionymi przez komisję egzaminacyjną, w postaci papierowej.
§  8. 
Pytania egzaminacyjne części pisemnej oraz części ustnej przygotowuje się odrębnie dla każdego rodzaju uprawnień budowlanych w ramach danej specjalności.

Specjalizacja techniczno-budowlana

§  9. 
Wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  10. 
1. 
Dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej są:
1)
decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
2)
oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 1, w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania, lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.
2. 
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do uzyskania specjalizacji techniczno-budowlanej przeprowadza się na podstawie przedstawionych dokumentów.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  11. 
Osoby, które przed dniem 25 września 2014 r. uzyskały wymagane wykształcenie określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 578, z 2007 r. poz. 1528 oraz z 2011 r. poz. 573) i które przed dniem 25 września 2014 r. rozpoczęły praktykę zawodową w trybie określonym w przepisach rozdziału 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, po odbyciu praktyki zawodowej mogą przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia bez konieczności ukończenia studiów na kierunkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do uprawnień budowlanych, o których nadanie ubiegają się, przy czym:
1)
osoby, które rozpoczęły praktykę zawodową w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej, uznaje się w zależności od zakresu odbytej praktyki zawodowej za uprawnione do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym lub kolejowych obiektów budowlanych;
2)
osoby, które rozpoczęły praktykę zawodową w celu uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uznaje się w przypadku odbycia tej praktyki w wymaganym zakresie za osoby uprawnione do przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego w celu uzyskania uprawnień budowlanych także w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej.
§  12. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE ODBYCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Ja, niżej podpisany(-na), .......................................................................................................................................................,

(imię/imiona i nazwisko)

zamieszkały(-ła) ....................................................................................................................................................................,

(adres do korespondencji)

legitymujący(-ca) się dowodem osobistym ...........................................................................................................................

(seria i numer)

lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość* ........................................................................................................,

(rodzaj i numer dokumentu)

pełniący(-ca) samodzielną funkcję techniczną projektanta/kierownika budowy/kierownika robót*

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................,

(nazwa obiektu budowlanego/rodzaj robót budowlanych)

oświadczam, że:

1) Pan/Pani ................................................................................................... ubiegający(-ca) się o uprawnienia budowlane

(imię/imiona i nazwisko)

............................................................................................................................................................................................

(specjalność i zakres uprawnień budowlanych, o które dana osoba się ubiega)

legitymujący(-ca) się dowodem osobistym nr ...................................................................................................................

(seria i numer)

lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość* .....................................................................................................

(rodzaj i numer dokumentu)

uczestniczył(a) w pracach projektowych lub pełnił(a) funkcję techniczną na budowie zgodnie ze zbiorczym zestawieniem odbytej praktyki zawodowej stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia;

2) posiadam uprawnienia budowlane ....................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

(specjalność i zakres uprawnień budowlanych)

nr ............................. z dnia ...................................... wydane przez ................................................................................;

3) jestem członkiem ............................................................................................ Okręgowej Izby Architektów/Inżynierów

(nazwa właściwej okręgowej izby)

Budownictwa w .................................................................. o numerze ewidencyjnym ................................................... i posiadam wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jednocześnie oświadczam, że niniejsza praktyka była odbywana pod moim patronatem, zgodnie z art. 14 ust. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.): tak/nie*

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych powyżej.

.........................................................................

(miejscowość, data i podpis składającego oświadczenie)

Załączniki:

1) zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej;

2) decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;

3) zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

* Niepotrzebne skreślić.

Załącznik

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ

- przy sporządzaniu projektów / na budowie

Lp.Nazwa zadania/obiektu wraz z określeniem rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji danego obiektu, powierzchni całkowitej oraz innych charakterystycznych parametrów technicznych bądź użytkowych danego obiektu, odpowiednich do wnioskowanej specjalności uprawnień budowlanych, adres inwestycji i nazwa inwestora. Imię i nazwisko projektanta lub kierownika budowy/kierownika robót. Numer decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli była wydanaCzas praktyki od – do (dd/mm/rrrr)Łączna liczba tygodni odbytej praktyki zawodowejForma odbywania praktyki (np. etat, część etatu, umowa: zlecenie, o dzieło, inna). Pełniona funkcja techniczna (przy projektowaniu lub na budowie) odbywającego praktykę (charakter wykonywanych czynności)Imię i nazwisko osoby kierującej praktyką oraz numer uprawnień budowlanych. Funkcja osoby kierującej praktyką pełniona na obiekcie (projektant/kierownik budowy/kierownik robót). Podpis
1
2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ KIERUNKÓW STUDIÓW ODPOWIEDNICH LUB POKREWNYCH DLA DANEJ SPECJALNOŚCI

Lp.Specjalność uprawnień budowlanychKierunki studiów odpowiednie dla danej specjalnościKierunki studiów pokrewne dla danej specjalności
1architektoniczna bez ograniczeńarchitektura lub architektura i urbanistyka-
2architektoniczna w ograniczonym zakresiearchitektura lub architektura i urbanistykakierunek studiów w zakresie budownictwa
3konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeńkierunek studiów w zakresie budownictwa-
4konstrukcyjno-budowlana w ograniczonym zakresiekierunek studiów w zakresie budownictwaarchitektura lub architektura i urbanistyka,

kierunki studiów w zakresie:

- inżynierii środowiska,

- budownictwa hydrotechnicznego,

- inżynierii i gospodarki wodnej,

- melioracji

5inżynieryjna mostowakierunek studiów w zakresie budownictwa-
6inżynieryjna drogowakierunek studiów w zakresie budownictwa-
7inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanychkierunki studiów w zakresie:

- budownictwa,

- transportu

-
8inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowymkierunki studiów w zakresie:

- transportu,

- elektrotechniki

kierunki studiów w zakresie:

- automatyki i robotyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie automatyki lub komputerowych systemów sterowania,

- elektroenergetyki, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności

w zakresie sterowania ruchem

9inżynieryjna hydrotechnicznakierunki studiów w zakresie:

- budownictwa hydrotechnicznego,

- inżynierii i gospodarki wodnej,

- melioracji,

- budownictwa,

- inżynierii środowiska, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie inżynierii wodnej lub inżynierii sanitarnej i wodnej

-
10inżynieryjna wyburzeniowakierunki studiów w zakresie:

- budownictwa,

- górnictwa lub geologii,

umożliwiające uzyskanie wiedzy

i umiejętności w zakresie eksploatacji złóż,

- inżynierii wojskowej

-
11instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeńkierunki studiów w zakresie:

- telekomunikacji,

- elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,

- miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

-
12instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresiekierunki studiów w zakresie:

- telekomunikacji,

- elektrotechniki lub elektroniki lub elektroniki i telekomunikacji, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie telekomunikacji,

- miernictwa elektrycznego i telekomunikacji

kierunki studiów w zakresie:

- informatyki,

- miernictwa elektrycznego i programowania sterowników,

- inżynierii elektrycznej,

- elektrotechniki

13instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeńkierunki studiów w zakresie:

- energetyki,

- inżynierii środowiska,

- inżynierii naftowej lub gazowniczej,

- wiertnictwa nafty i gazu

-
14instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresiekierunki studiów w zakresie:

- energetyki,

- inżynierii środowiska,

- inżynierii naftowej lub gazowniczej,

- wiertnictwa nafty i gazu

kierunki studiów w zakresie budownictwa
15instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeńkierunki studiów w zakresie:

- elektrotechniki,

- inżynierii elektrycznej,

- elektroenergetyki

-
16instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresiekierunki studiów w zakresie:

- elektrotechniki,

- inżynierii elektrycznej,

- elektroenergetyki

kierunki studiów w zakresie:

- energetyki,

- elektroniki,

- elektroniki

i telekomunikacji,

- transportu,

umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie sterowania ruchem w transporcie lub zabezpieczenia ruchu pociągów,

- elektrycznego transportu szynowego,

- miernictwa elektrycznego programowania sterowników,

- automatyki i robotyki

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z BUDOWNICTWEM

Lp.Specjalność uprawnień budowlanychZawody związane z budownictwem
1architektonicznatechnik architekt
2konstrukcyjno-budowlana- technik budownictwa,

- murarz,

- murarz-tynkarz,

- cieśla

3inżynieryjna mostowa- technik drogownictwa,

- technik dróg i mostów kolejowych,

- technik budowy dróg,

- technik budownictwa kolejowego,

- technik budownictwa

4inżynieryjna drogowa- technik drogownictwa,

- technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,

- technik dróg i mostów kolejowych,

- technik budowy dróg,

- technik budownictwa kolejowego,

- technik budownictwa

5inżynieryjna kolejowa w zakresie kolejowych obiektów budowlanych- technik dróg i mostów kolejowych,

- technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych,

- technik budownictwa kolejowego,

- technik budownictwa

6inżynieryjna kolejowa w zakresie sterowania ruchem kolejowym- technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym,

- technik transportu kolejowego,

- technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

7inżynieryjna hydrotechniczna- technik budownictwa,

- technik inżynierii środowiska i melioracji,

- technik budownictwa wodnego,

- technik melioracji wodnych,

- technik budownictwa wodnomelioracyjnego

8inżynieryjna wyburzeniowa-
9instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnychtechnik telekomunikacji
10instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- technik inżynierii sanitarnej,

- monter sieci i instalacji sanitarnych,

- monter budownictwa wodnego,

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

- technik urządzeń sanitarnych,

- technik energetyk,

- technik inżynierii środowiska i melioracji,

- technik gazownictwa,

- monter instalacji gazowych,

- monter sieci gazowych,

- monter sieci cieplnych,

- monter sieci wodnych i kanalizacyjnych,

- monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych

11instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- technik elektryk,

- technik elektroenergetyk transportu szynowego,

- technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych,

- elektryk

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ SPECJALIZACJI TECHNICZNO-BUDOWLANYCH WYODRĘBNIONYCH W SPECJALNOŚCIACH BUDOWLANYCH

Lp.Specjalność uprawnień budowlanychSpecjalizacja techniczno-budowlana do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi
1konstrukcyjno-budowlana- geotechnika,

- obiekty budowlane budownictwa ogólnego,

- obiekty budowlane budownictwa przemysłowego,

- obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych,

- budowle wysokościowe,

- rusztowania i deskowania wielofunkcyjne

2inżynieryjna hydrotechniczna- śródlądowe budowle hydrotechniczne,

- morskie budowle hydrotechniczne,

- obiekty budowlane oczyszczalni wody i ścieków,

- melioracje wodne

3instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych- sieci, instalacje i urządzenia cieplne i wentylacyjne i klimatyzacyjne,

- sieci, instalacje i urządzenia gazowe,

- sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

4instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne powyżej 45 kV,

- sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne w elektrowniach jądrowych,

- trakcje elektryczne

1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 oraz z 2018 r. poz. 352).