Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.98.978

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) organizację i tryb przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, zwanego dalej "systemem kierowania";
2) warunki funkcjonowania organów władzy publicznej na stanowiskach kierowania.
§  2. 
1.  W skład systemu kierowania wchodzą organy władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, zwani dalej "organami", które wykonują zadania związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym.
2.  W skład systemu kierowania wchodzą również organy dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych, z chwilą jego mianowania.
3.  Organy uczestniczą w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym w granicach kompetencji określonych w odrębnych przepisach, z wykorzystaniem obsługujących ich urzędów oraz niezbędnej infrastruktury.
4.  Organy wykonują zadania związane z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym, w zależności od skali zagrożenia, z wykorzystaniem stałych siedzib lub stanowisk kierowania.
§  3.  System kierowania przygotowuje się w celu zapewnienia ciągłości podejmowania decyzji i działań dla utrzymania bezpieczeństwa narodowego, w tym:
1) monitorowania źródeł, rodzajów, kierunków i skali zagrożeń;
2) zapobiegania powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa narodowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;
3) zapobiegania skutkom zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, a także ich usuwania;
4) kierowania obroną państwa.
§  4. 
1.  Przygotowanie systemu kierowania obejmuje planowanie, organizowanie i realizowanie przedsięwzięć zapewniających organom wykonywanie zadań związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a także w czasie wojny.
2.  Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów do funkcjonowania w systemie kierowania;
2) wykonywanie planów operacyjnych i programów obronnych;
3) przygotowanie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie systemu kierowania.
3.  Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2, realizuje się w czasie pokoju.
4.  W przygotowaniu systemu kierowania uwzględnia się również przedsięwzięcia wynikające z umów międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.
§  5.  Przygotowanie organów i obsługujących ich urzędów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, realizuje się przez:
1) prowadzenie polityki kadrowej w zakresie obsady stanowisk służbowych zapewniających przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kierowania;
2) udział w szkoleniu obronnym prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów.
§  6.  Warunki i tryb wykonywania planów operacyjnych i programów obronnych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, określają odrębne przepisy.
§  7.  Przygotowanie infrastruktury, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3, polega na wytypowaniu istniejących lub budowie nowych obiektów budowlanych oraz wykonywaniu planów ich przystosowania i wyposażenia, umożliwiających ich wykorzystanie w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny.
§  8.  Stanowiska kierowania obejmują główne stanowiska kierowania i zapasowe stanowiska kierowania.
§  9. 
1.  Główne stanowiska kierowania przygotowuje się w stałych siedzibach organów.
2.  Stosownie do potrzeb, główne stanowiska kierowania mogą być przygotowywane także w innych, niż stała siedziba organu, obiektach budowlanych będących w trwałym zarządzie tego organu lub planowanych do przydzielenia temu organowi w ramach świadczeń na rzecz obrony, zwanych dalej "zapasowymi miejscami pracy".
§  10. 
1.  Na potrzeby stanowisk kierowania wykorzystuje się obiekty budowlane ogólnego przeznaczenia, zwane dalej "obiektami budowlanymi", oraz obiekty budowlane wyposażone w urządzenia i sprzęt, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej, zwane dalej "obiektami specjalnymi".
2.  W rejonie głównych stanowisk kierowania, dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Rady Ministrów przygotowuje się stanowiska kierowania w obiektach budowlanych i obiektach specjalnych.
3.  Przydział obiektów specjalnych na potrzeby stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej następuje na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów.
§  11. 
1.  Główne stanowiska kierowania przygotowuje się dla:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Prezesa Rady Ministrów;
3) ministrów, centralnych organów administracji rządowej oraz wojewodów;
4) kierowników urzędów centralnych niewchodzących w skład administracji rządowej;
5) kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży działających pod zwierzchnictwem wojewody oraz organów administracji niezespolonej, ustalonych przez ministrów i wojewodów stosownie do kompetencji;
6) organów wykonawczych samorządu terytorialnego.
2.  Główne stanowiska kierowania przygotowują:
1) minister właściwy do spraw wewnętrznych dla organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6.
3.  Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, przygotowują główne stanowiska kierowania:
1) w swojej stałej siedzibie;
2) w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizację uzgadniają z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
4.  Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, przygotowują główne stanowiska kierowania:
1) w swojej stałej siedzibie;
2) w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizację uzgadniają z właściwym wojewodą.
5.  W przypadku gdy organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3-6, nie posiadają w trwałym zarządzie obiektów odpowiednich na zapasowe miejsce pracy, składają wnioski o przydział takich obiektów, w ramach świadczeń na rzecz obrony, do właściwego wojewody, starosty, prezydenta miasta, burmistrza lub wójta.
§  12. 
1.  Zapasowe stanowiska kierowania przygotowuje się dla:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Prezesa Rady Ministrów;
3) ministrów i centralnych organów administracji rządowej, wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów;
4) wojewodów.
2.  Zapasowe stanowiska kierowania przygotowują:
1) Minister Obrony Narodowej dla organów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
2) wojewodowie.
3.  Usytuowanie zapasowego stanowiska kierowania wojewodowie uzgadniają z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i Ministrem Obrony Narodowej.
4.  Wojewodowie, w ramach zapasowych stanowisk kierowania, zapewniają miejsca pracy marszałkowi województwa lub komisarzowi rządowemu powołanemu na podstawie odrębnych przepisów, a także innym organom niezbędnym w kierowaniu obroną województwa.
5.  Ministrowie i centralne organy administracji rządowej, inni niż określeni w ust. 1 pkt 3, oraz kierownicy urzędów centralnych niewchodzących w skład administracji rządowej, mogą - stosownie do swoich potrzeb - przygotowywać zapasowe stanowiska kierowania, których lokalizację uzgadniają z właściwym wojewodą.
§  13. 
1.  Stanowiska kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz ministrów i centralnych organów administracji rządowej, wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów, tworzą Centralne Stanowisko Kierowania Obroną Państwa.
2.  Granice rejonu głównych stanowisk kierowania organów, o których mowa w ust. 1, ustala Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej.
§  14. 
1.  Zapasowe stanowiska kierowania organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-3, przygotowuje się w rejonach, które w pierwszym okresie prowadzenia obrony państwa będą najmniej narażone na działanie środków walki, zwanych dalej "rejonami zapasowych stanowisk kierowania".
2.  Granice rejonów zapasowych stanowisk kierowania organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-3, ustala Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Obrony Narodowej uzgodniony z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.
§  15.  Organy przygotowujące stanowiska kierowania, z zastrzeżeniem § 19 pkt 4 lit. a i § 20 pkt 3 lit. a, są obowiązane do:
1) przygotowania obiektów przeznaczonych na stanowiska kierowania, w tym przydzielonych w ramach świadczeń na rzecz obrony, zgodnie z wymogami określonymi w § 16;
2) przygotowania regulaminów i instrukcji pracy na stanowiskach kierowania;
3) ujęcia w planach operacyjnych zamierzeń związanych z przemieszczeniem i funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania.
§  16.  Przygotowanie stanowiska kierowania obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowania organu na stanowisku kierowania;
2) utrzymywanie stanu technicznego oraz modernizację infrastruktury przez jej użytkowników w czasie pokoju;
3) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczącej gotowości organu do podjęcia zadań i ich realizacji oraz zorganizowanie specjalnych, w tym utajnionych, systemów teleinformatycznych;
4) wyposażenie w urządzenia łączności zapewniające możliwość niezakłóconej pracy organu;
5) wyposażenie w urządzenia filtrowentylacyjne, źródła energii elektrycznej i cieplnej oraz ujęcia wody, których działanie jest niezależne od ogólnodostępnej infrastruktury techniczno-użytkowej;
6) wyposażenie w urządzenia techniczne i sanitarne oraz sprzęt biurowy i kwaterunkowy niezbędny do pracy i odpoczynku;
7) uodpornienie na oddziaływanie środków rozpoznania i rażenia przeciwnika, głównie przez maskowanie oraz budowę i modernizację ukryć i schronów;
8) zorganizowanie:
a) żywienia i zaopatrywania w artykuły codziennego użytku,
b) zabezpieczenia medycznego,
c) transportu oraz obsługi pojazdów i urządzeń technicznych,
d) zaopatrywania w paliwa i materiały eksploatacyjne,
e) osłony kontrwywiadowczej,
f) punktów zabiegów specjalnych;
9) zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmowania o zagrożeniu z powietrza oraz skażeniach i zakażeniach;
10) przygotowanie środków do:
a) rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności oraz utrzymania bezpieczeństwa teleinformatycznego,
b) ochrony i obrony stanowisk kierowania, w tym przed rozpoznaniem i obezwładnianiem radioelektronicznym,
c) prowadzenia akcji ratowniczych,
d) przemieszczenia na zapasowe miejsca pracy i zapasowe stanowiska kierowania;
11) szkolenie pracowników zapewniających utrzymanie obiektów specjalnych stanowisk kierowania w gotowości do ich wykorzystania;
12) określenie świadczeń na rzecz obrony w zakresie przygotowania infrastruktury;
13) weryfikację przydziału obiektów budowlanych oraz monitorowanie należytego ich utrzymania przez kolejnych użytkowników.
§  17. 
1.  Finansowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania stanowisk kierowania należy do organów, które będą na tych stanowiskach funkcjonować, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  Finansowanie zadań związanych z przygotowaniem zapasowych miejsc pracy głównych stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów należy do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3.  Finansowanie zadań związanych z przygotowaniem stanowisk kierowania, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1, należy do Ministra Obrony Narodowej.
§  18. 
1.  Przemieszczenie organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, na zapasowe stanowiska kierowania realizuje się na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów, zgodnie z opracowanymi planami operacyjnymi, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
2.  Przemieszczenie organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 i 4, na zapasowe miejsca pracy realizuje się na podstawie decyzji danego organu, zgodnie z opracowanymi planami operacyjnymi, po uprzednim powiadomieniu Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3.  Przemieszczenie organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5 i 6, na zapasowe miejsca pracy realizuje się na podstawie decyzji danego organu, zgodnie z opracowanymi planami operacyjnymi.
§  19.  W ramach przygotowywania systemu kierowania Minister Obrony Narodowej:
1) przygotowuje projekty zadań dla organów administracji rządowej związanych z przygotowaniem systemu kierowania;
2) koordynuje wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem systemu kierowania;
3) uzgadnia lokalizację nowych obiektów specjalnych przeznaczonych na stanowiska kierowania, stosownie do wniosków zgłoszonych przez zainteresowane organy;
4) w rejonie zapasowych stanowisk kierowania:
a) przygotowuje stanowiska kierowania w zakresie uzgodnionym z organami, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-3,
b) sprawuje nadzór nad maskowaniem przedsięwzięć związanych z przygotowaniem zapasowych stanowisk kierowania,
c) 1  zapewnia bezpośrednią ochronę i obronę rejonu, a w uzgodnieniu z Komendantem Służby Ochrony Państwa, bezpośrednią ochronę określonych osób,
d) zapewnia, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz właściwym wojewodą, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ochronę przeciwpożarową, prowadzenie akcji ratunkowo-ewakuacyjnych oraz ostrzeganie i alarmowanie,
e) 2  przygotowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw łączności i Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, plan organizacji systemu łączności, w tym łączności specjalnej,;
f) zapewnia warunki utrzymania obiektów specjalnych, a także ich obsługi technicznej w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny.
§  20.  W ramach przygotowywania systemu kierowania minister właściwy do spraw wewnętrznych:
1) opracowuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, koncepcję przygotowania i utrzymania obiektów specjalnych;
2) przygotowuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, plan przemieszczenia organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1-3, na zapasowe stanowiska kierowania;
3) w rejonie głównych stanowisk kierowania:
a) przygotowuje stanowiska kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów, w zakresie uzgodnionym odpowiednio z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego i z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
b) przygotowuje obiekty specjalne stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów,
c) planuje i organizuje przemieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów na zapasowe miejsca pracy,
d) zapewnia ochronę i obronę stanowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów,
e) zapewnia bezpośrednią ochronę określonych osób,
f) 3  planuje i organizuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, specjalne systemy teleinformatyczne na potrzeby systemu kierowania oraz zapewnia ich funkcjonowanie,;
g) zapewnia utrzymanie obiektów specjalnych przeznaczonych dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej w gotowości do wykorzystania, a także ich obsługę techniczną w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i w czasie wojny,
h) zapewnia ochronę oraz bezpieczeństwo, porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową,
i) zapewnia funkcjonowanie systemu ostrzegania i alarmowania oraz prowadzenie akcji ratunkowo-ewakuacyjnych.
§  21.  4  W ramach przygotowywania systemu kierowania Minister Obrony Narodowej:
1) w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ministrem właściwym do spraw łączności i Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowuje:
a) koncepcję organizacji systemu łączności, w tym współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych oraz państw partnerskich,
b) wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania, a także standardy wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności oraz nadzoruje ich wdrażanie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
2) zapewnia, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na wniosek organów, o których mowa w § 11 ust. 1, połączenie wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej stanowisk kierowania z sieciami przedsiębiorców telekomunikacyjnych;
3) opracowuje, w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i ministrem właściwym do spraw łączności, koncepcję wykonywania i odbioru robót w zakresie systemu, o którym mowa w pkt 1 lit. a, oraz wyłania wykonawców dokumentacji projektowej i robót w rejonach stanowisk kierowania, a także sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem.
§  22.  W ramach przygotowywania systemu kierowania minister właściwy do spraw zdrowia przygotowuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, plan zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych na potrzeby Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych zabezpieczających ich funkcjonowanie w rejonach głównych i zapasowych stanowisk kierowania.
§  23.  5  W ramach przygotowywania systemu kierowania minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:
1) przygotowuje, na podstawie koncepcji, o której mowa w § 20 pkt 1, warunki jakim powinny odpowiadać nowo budowane obiekty specjalne i inne obiekty adaptowane na potrzeby stanowisk kierowania;
2) przygotowuje warunki wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz wykonywania rozruchów mechaniczno-technologicznych;
3) planuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, normy należności środków materiałowych dla organów funkcjonujących na stanowiskach kierowania, w tym gromadzenia i utrzymywania rezerwy specjalnej tych środków;
4) przygotowuje, stosownie do wniosków złożonych przez zainteresowane organy, programy modernizacji i budowy obiektów specjalnych oraz przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Ministrów.
§  24.  W ramach przygotowywania systemu kierowania Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego:
1) zapewnia ochronę kontrwywiadowczą oraz rozpoznanie radioelektroniczne rejonów i obiektów stanowisk kierowania organów określonych w § 11 ust. 1 pkt 1-3;
2) zapewnia bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych niezbędnych do wytwarzania, przetwarzania, przechowywania i przekazywania informacji niejawnych.
§  25.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 19 pkt 4 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.474) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
2 § 19 pkt 4 lit. e zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.917) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2016 r.
3 § 20 pkt 3 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.917) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2016 r.
4 § 21:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.917) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2016 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 lutego 2018 r. (Dz.U.2018.474) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.

5 § 23 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.917) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 lipca 2016 r.