Rozdział 3 - Spółka Celowa - Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.578 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2024 r.

Rozdział  3

Spółka Celowa

1. 
W celu zapewnienia przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie Skarb Państwa tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółkę Celową.
2. 
Oświadczenie woli o utworzeniu Spółki Celowej i objęciu udziałów w tej spółce składa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w imieniu Skarbu Państwa, w formie aktu notarialnego.
3. 
Kapitał zakładowy Spółki Celowej wynosi co najmniej 2 000 000 zł i może zostać objęty w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. 
W przypadku gdy udziały w Spółce Celowej są pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi, wkład pieniężny wynosi co najmniej 2 000 000 zł.
5. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonuje nadzór i kontrolę nad Spółką Celową zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), a także wykonuje prawa z udziałów Skarbu Państwa w Spółce Celowej.
1. 
Zarząd Spółki Celowej składa się z nie więcej niż 3 osób.
2. 
Rada Nadzorcza Spółki Celowej składa się z 6 osób.
3. 
W skład Rady Nadzorczej Spółki Celowej wchodzą:
1)
po 1 osobie wskazanej przez:
a)
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
Prezesa Rady Ministrów,
c)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
d)
Prezydenta m.st. Warszawy;
2)
2 osoby wskazane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. 
Do osób pełniących funkcje w zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki Celowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), z tym że wysokość części stałej wynagrodzenia członków zarządu Spółki Celowej, o którym mowa w art. 4 ust. 2 tej ustawy, nie może przekroczyć pięciokrotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
1. 
Spółka Celowa nie może:
1)
prowadzić działalności innej niż wynikająca z przepisów ustawy;
2)
tworzyć innych podmiotów;
3)
nabywać akcji, udziałów lub podobnych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach.
2. 
W stosunku do Spółki Celowej nie wszczyna się postępowania restrukturyzacyjnego.
3. 
Nie można ogłosić upadłości Spółki Celowej.
4. 
Nie można obciążyć udziałów w Spółce Celowej.
1. 
Przychodami Spółki Celowej są:
1)
przekazywane przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotacje celowe z budżetu Państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań Spółki Celowej, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, w szczególności kosztów realizacji inwestycji, przy czym art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się;
2)
przychody z tytułu darowizn, spadków i zbiórek publicznych;
3)
inne przychody z działalności gospodarczej.
2. 
Przychody z działalności gospodarczej Spółki Celowej mogą być przeznaczane wyłącznie na realizację celu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
1. 
Przedmiotem działalności Spółki Celowej jest przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie, w tym wykonywanie zadań inwestora w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
2. 
W ramach przygotowania i realizacji inwestycji Spółka Celowa:
1)
pozyskuje i przygotowuje dokumentację wymaganą do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji, o której mowa w art. 28 ust. 1, oraz innych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych do przygotowania lub realizacji inwestycji;
2)
występuje z wnioskami o wydanie decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii, o których mowa w pkt 1, a także uczestniczy w odpowiednich postępowaniach;
3)
nabywa na rzecz Skarbu Państwa własność nieruchomości lub innych praw do nieruchomości niezbędnych do przygotowania lub realizacji inwestycji, a także uczestniczy w postępowaniach związanych z wywłaszczeniem nieruchomości i innych postępowaniach dotyczących tych nieruchomości;
4)
dysponuje na cele budowlane nieruchomościami w celu przygotowania lub realizacji inwestycji;
5)
dokonuje wypłaty odszkodowania przy przejęciu z mocy prawa własności nieruchomości oraz przy ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, a także ponosi koszty ustalenia tych odszkodowań;
6)
w przypadku wygaszenia lub wypowiedzenia przez Spółkę Celową umów dotyczących nieruchomości, w tym najmu, dzierżawy, użyczenia, dokonuje wypłaty odszkodowania za szkody rzeczywiste;
7)
zawiera umowy na dostawy, usługi i roboty budowlane niezbędne do realizacji inwestycji oraz nadzoruje ich wykonywanie;
8)
zawiera i wykonuje umowy dotyczące praw autorskich związanych z inwestycją;
9)
prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące inwestycji;
10)
prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją celu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
11)
wykonuje inne obowiązki i czynności związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, wynikające z przepisów prawa albo z umowy, o której mowa w art. 12.
3. 
Organy administracji publicznej, spółki prawa handlowego będące państwowymi osobami prawnymi, podmioty gospodarujące nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa są obowiązane do nieodpłatnego udostępniania Spółce Celowej danych niezbędnych do realizacji jej zadań, w tym danych zawartych w prowadzonych przez te organy i podmioty rejestrach, ewidencjach i wykazach.
4. 
Udostępnienie danych następuje na wniosek Prezesa Spółki Celowej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie danych nie może naruszać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, udostępniania danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa oraz innych tajemnic ustawowo chronionych.
1. 
Powierzenie Spółce Celowej zadań, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2, następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego a Spółką Celową. Spółka Celowa wykonuje powierzone jej zadania w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.
2. 
W umowie określa się w szczególności:
1)
inwestycje powierzone Spółce Celowej do przygotowania i realizacji oraz zakres czynności wykonywanych przez Spółkę Celową, a także zakres uprawnień i obowiązków Spółki Celowej z tym związanych;
2)
zasady stosowania materiałów i technik przy odbudowie obiektów, o których mowa w art. 2 pkt 1;
3)
sposób sprawowania kontroli wykonania zadań powierzonych Spółce Celowej;
4)
harmonogram przygotowania i realizacji inwestycji powierzonych Spółce Celowej;
5)
termin wykonania zadań powierzonych Spółce Celowej;
6)
łączną wartość środków finansowych przewidzianych na przygotowanie i realizację inwestycji, z uwzględnieniem warunków, terminów i sposobów ich przekazywania wykonawcom dostaw, usług i robót budowlanych, niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji;
7)
wykaz powierzonych Spółce Celowej nieruchomości i innych rzeczy stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do przygotowania lub realizacji inwestycji, ze wskazaniem rodzaju stosunku zobowiązaniowego dającego Spółce Celowej prawo do dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane;
8)
warunki korzystania przez Spółkę Celową z nieruchomości i innych rzeczy, o których mowa w pkt 7;
9)
sposób zwrotu nieruchomości i innych rzeczy, o których mowa w pkt 7, oraz dokumentacji dotyczącej przygotowania i realizacji inwestycji po wykonaniu zadań powierzonych Spółce Celowej;
10)
sposób przekazywania środków finansowych na realizację zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 5 i 6;
11)
zasady odpowiedzialności stron w przypadku niewykonania umowy w całości albo w części oraz w przypadku nienależytego wykonania umowy;
12)
zadania, których realizacja będzie wymagała zasięgnięcia opinii ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
13)
koszty działalności Spółki Celowej;
14)
zasady sprawozdawczości dotyczącej wykonywania przez Spółkę Celową powierzonych zadań;
15)
warunki i tryb zmiany oraz rozwiązania umowy;
16)
zasady wzajemnych rozliczeń w przypadku rozwiązania umowy;
17)
postanowienia dotyczące kontroli wewnętrznej.
3. 
W umowie można zastrzec, że wszystkie albo niektóre umowy zawierane z wykonawcami robót budowlanych, dostaw i usług będą wymagały zgody Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. 
Umowę sporządza się w formie pisemnej. Projekt umowy sporządza minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. 
Do powierzenia Spółce Celowej zadań związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela Spółce Celowej pełnomocnictw niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji oraz wykonania zadań powierzonych Spółce Celowej w umowie, o której mowa w art. 12.

1. 
Skarb Państwa rozwiązuje Spółkę Celową po zrealizowaniu celu, dla którego została utworzona.
2. 
Oświadczenie woli o rozwiązaniu Spółki Celowej w imieniu Skarbu Państwa składa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w formie aktu notarialnego.
3. 
Z dniem rozwiązania Spółki Celowej wszelkie prawa z tytułu rękojmi i gwarancji przechodzą na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie do Spółki Celowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96).